Aktuálne

Nezisková organizácia DOM poskytuje služby podporovaného bývania pre ľudí s mentálnym postihnutím. Podporované bývanie je druh sociálnej pomoci ponúkajúci ľuďom so zdravotným postihnutím bývanie a dohľad, pričom dohľad sa chápe ako sledovanie činnosti a správania občana, ktorému sa pomoc poskytuje. V praxi to znamená, že ľudia so zdravotným postihnutím môžu žiť samostatne (ak im to zdravotný stav dovolí) v byte alebo v rodinnom dome spolu s asistentom. Momentálne sa zariadenie podporovaného bývania neziskovej organizácie DOM nachádza v centre Banskej Bystrici na Kuzmányho ulici. Je zriadené v trojizbovom byte (v prenajatom od fyzickej osoby), v ktorom žijú štyria muži s mentálnym postihnutím (dvaja týždennou a dvaja celoročnou formou pobytu) spolu s dvomi asistentmi. Klienti sú za pomoci a podpory asistentov vedení k činnostiam:

 

- nakupovanie, príprava a varenie jedál a udržovanie poriadku v bytových priestoroch,

- aktívnemu tráveniu voľného času ako napr. návšteva kina, reštaurácie, plavárne atď..

 

Pri práci s našimi klientmi sa ku každému pristupuje individuálne a kladie sa dôraz hlavne na tie činnosti, ktoré im robia najviac problémy. Snažíme sa u nich rozvíjať a podporiť schopnosti ako i vlastnosti, ktoré prospejú k rozvoju ich osobnosti a dopomôžu im k integrácii do spoločnosti, v ktorej prežívajú svoje životy.