O nás

Denné centrum Divadla z Pasáže, n.o. pôsobí hlavne ako vzdelávacie stredisko. Vzniklo z podnetu zanietených ľudí Divadla z Pasáže.Centrum je neziskovou organizáciou – neverejným poskytovateľom sociálnej služby, zameraným hlavne na komplexné vzdelávanie v oblasti prípravy na samostatný život a moderné vzdelávanie ľudí so zdravotným postihnutím. V Dennom centre sa vzdeláva a pripravuje na samostatný život v súčasnosti 14 ľudí s postihnutím, ktorí sú zároveň aj hercami Divadla z Pasáže. Centrum poskytuje ľuďom s postihnutím adekvátne vzdelanie vo všeobecnej oblasti, či chýbajúce informácie o živote. Praktizuje celoživotné vzdelávanie pre dospelých ľudí s postihnutím moderným spôsobom, ktorý ide súbežne s reálnym životom. Centrum spolupracuje s rodinami. Široká verejnosť je ďalšou dôležitou skupinou pre spoluprácu a šírenie osvety. Podstatou je zvýšiť schopnosť verejnosti akceptovať ľudí s postihnutím ako osoby schopné vzdelávať sa,pracovať, tvoriť, žiť ako ostatní ľudia – bez neopodstatnených predsudkov a zaužívaných zvyklostí.

 

Program vzdelávania bol spustený hneď pri založení organizácie, nemá časové obmedzenie. Nemá stabilnú a nemennú formu, je tvárny a reaguje na vonkajšie požiadavky. Prioritou je spájanie teórie s praxou. Dáva opodstatnenosť existencie organizácie. Realizáciou ďalších programov a rôznych projektov sa rozširujú možnosti ľudí s postihnutím pripravovať sa na samostatný život.

 

Centrum je čiastočne finančne podporované z BBSK, pričom na základe dohody má možnosť sa o túto podporu uchádzať v neobmedzenom časovom období. Táto podpora zahŕňa základné prevádzkové a mzdové náklady. Tiež sa neustále uchádza o finančnú podporu v rôznych grantových kolách písaním projektov súvisiacich s uvádzanou činnosťou.

 

Denné centrum Divadla z Pasáže,n.o. vzniklo v októbri 2009 a je pokračovateľom v poskytovaní vzdelávania, sociálnych služieb a iných aktivít už zaniknutej organizácie Denný stacionár pri Divadle z Pasáže, n.o.. V Dennom centre v súčasnosti pracuje 6 ľudí.