Súčasný stav

V dnešnej dobe je samozrejmosťou, že ľudia si aj po absolvovaní základného, stredného, či vyššieho vzdelania dopĺňajú svoje vedomosti a poznatky celoživotne rôznymi formami štúdia. Tento fakt však nie je dodržiavaný u ľudí s postihnutím. Preto sme navrhli a vytvorili spôsob celoživotného a doplňujúceho programu vzdelávania ľudí s postihnutím v našej organizácii. Tento program zabezpečí nielen zvýšenie ich vzdelania, ale aj zrovnoprávnenie človeka s postihnutím v oblasti získavania poznatkov a vedomostí a tým zabezpečí ich plnohodnotnosť ľudí ako takých. 

 

Program obsahuje viacero vzdelávacích celkov:

Komunikácia, Informatika, Čajovňa, Biblické príbehy, Sociálne zručnosti, Vedenie k občianstvu, Cudzie jazyky, Relaxácia a podľa potreby a nápadov aj iné.

 

Zmyslom všeobecného vzdelávanie je nielen poskytnúť ľuďom s postihnutím adekvátne vzdelanie a chýbajúce informácie o živote, ale uviesť do praxe nový prototyp životného vzdelávania dospelých ľudí s postihnutím, ktorý im zabezpečí vážnosť a kvalitu ich poznatkov a práce nielen v očiach zamestnancov organizácie, ale v rámci širokej verejnosti.

 

Formy práce: Riadený rozhovor, čítanie, praktický nácvik, ukážky, didaktické hry, tvorivé dielne, utvrdzovanie vedomostí slovným opakovaním a písomnými testami, názorným predvedením, overovaním poznatkov praktickým spôsobom. Spätná väzba – pravdivé a podporujúce pozitívne hodnotenie.

Zásady: Ľudský a partnerský prístup, primeranosť, individuálny prístup, postupnosť, systematickosť a sústavnosť, rozvoj tvorivosti, názornosť, spojenie teórie s praxou, demokratickosť a spolurozhodovanie.