CHRÁNENÉ BÝVANIE

CHRÁNENÉ BÝVANIE

Chránené bývanie DOM, n.o. je zariadením podporovaného bývania. Organizácia poskytuje svojim klientom ubytovanie, dohľad, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvára podmienky pre záujmovú činnosť, prípravu stravy a sociálnu rehabilitáciu. Činnosť organizácie je účelovo i metodicky úzko spojená s činnosťou Divadla z Pasáže a Denným centrom pri Divadle z Pasáže, kde klienti získavajú zručnosti dramatického umenia, podieľajú sa na tvorbe inscenácií, ktoré sú pre nich formou komunikácie a zároveň terapiou. Filozofiou všetkých troch organizácií je vytváranie komunitnej bázy, kde na poli profesionálnej umeleckej práce i priateľských vzťahov v mimopracovných aktivitách dochádza k obojstrannej integrácii sveta ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí bez postihnutia.
Organizácia DOM, n.o. poskytuje svoje služby v prenajatom trojizbovom byte na Kuzmányho ulici v Banskej Bystrici. Za podpory asistentov v ňom prijímajú službu štyria klienti celoročnou formou. Kapacita zariadenia je limitovaná počtom lôžok. Sociálna služba sa vykonáva pobytovou formou a organizácia poskytuje činnosti ako je tréning samostatného života formou usmerňovania, monitorovania a hodnotenia pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, poradenstvo a pomoc pri základných sociálnych aktivitách a uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utváranie podmienok na stravovanie a voľnočasové aktivity.
Tréning samostatného života zahŕňa pomoc a metodický nácvik činností pri nákupe, príprave jedál, praní a žehlení, upratovaní obytných priestorov, hygiene, starostlivosti o osobný aj spoločný majetok. Nácvik činností prebieha individuálne, aj v skupine. Vychádza z monitoringu aktuálnej situácie klientov a ich individuálnych potrieb. Opakované zvládnutie sebaobslužných činností a stála podpora asistenta dáva našim klientom pocit napredovania a zároveň pocit bezpečia. Tréning prebieha v kontexte každodenného života v domácnosti a v situáciách, ktoré nie sú umelo vymodelované a ktoré korešpondujú s ich potrebami a zvyšujú mieru samostatnosti pri ich zvládnutí. Tréningy sú dopĺňané vzájomnými stretnutiami pôvodných aj potenciálnych klientov pri plánovaní života a technicko-personálneho vybavenia podporovaného bývania. Plánovanie motivuje klientov reálne premýšľať nad praktickými stránkami samostatného života, zvažovať všetky klady a zápory.
Poradenstvo a pomoc zahŕňa sprievod a asistenciu pri základných sociálnych aktivitách a uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, asistenciupri dlhodobejšej hospitalizácii počas operácie. Tieto aktivity rozvíjajú zručnosti klientov komunikovať v styku s verejnosťou, inštitúciami, pri cestovaní, vybavovaní žiadostí. Prítomnosť kontaktnej osoby im dáva hlavne pocit bezpečia a istoty.
Utváranie podmienok pre záujmovú činnosť zahŕňa sprievod pri kultúrnych podujatiach, návštevách kaviarní, výletov do okolia mesta, ako aj možnosť venovať sa osobným záujmom (literatúra, štúdium, nácvik scenárov, spoločenské hry, počúvanie hudby, hra na hudobnom nástroji) v priestoroch podporovaného bývania.
Prostredie komunity vytvára vhodné podmienky pre budovanie dôvery medzi klientmi a širokou verejnosťou. Vízia stretávaní sa a organizovania podujatí mimo bežných povinností, ako aj možnosť venovať sa svojim záľubám, dáva klientom dostatočnú motiváciu prekonávať únavu, námahu a stres spojený s povinnosťami.

 

DOM, n.o.
Lazovná 21
974 01 Banská Bystrica

IČO: 31908594

prevádzka:
Kuzmányho 11
974 01 Banská Bystrica

riaditeľ: Ing. Mgr. Juraj Barbuščák
mobil: +421 905 919 167
email: divadelny.dom@gmail.com

NAŠE DIVADLO PODPORUJÚ: