VÝROČNÉ SPRÁVY

VÝROČNÉ SPRÁVY

KLIKNUTÍM NA PRÍSLUŠNÚ SPRÁVU SA ZOBRAZÍ CELÝ OBSAH
Koncoročná správa Mestského divadla – Divadla z Pasáže za rok 2018

Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže vykonáva komunitnú divadelnú činnosť a s ňou súvisiace umelecké a kultúrne aktivity  smerujúce k znevýhodneným skupinám obyvateľstva a zabezpečuje prezentáciu tejto činnosti aj smerom k zahraničiu. Ako mestské divadlo cítime zodpovednosť za kultúru v meste Banská Bystrica. Preto sa snažíme vytvárať aktivity, ktoré sú obohacujúce pre širokú verejnosť v meste. Okrem hrania divadelných inscenácií preto realizujeme rôznorodé aktivity, ktoré poskytnú širší kultúrny záber pre obyvateľov mesta.

 

Divadlo z Pasáže je prvé profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku začalo pracovať s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Zároveň je prvé a momentálne jediné mestské komunitné divadlo, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím v strednej a východnej EURópe. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť.

Od svojho vzniku  naštudovalo 28 inscenácií, natočilo celovečerný hraný film (Z denníka jedného vagóna), natočilo 4 televízne dokumenty, zorganizovalo 6 ročníkov medzinárodného bienálneho divadelného festivalu komunitného umenia Arteterapia, zúčastnilo sa medzinárodných festivalov, divadelných prehliadok a workshopov v Dánsku, Fínsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Portugalsku, Francúzku, Španielsku, Veľkej Británii, Slovinsku, Poľsku, Maďarsku, atď. Od roku 2001 vytvára všeobecné i umelecké vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím. V roku 2009 absolvovalo  turné po USA – Cedar Rapids, San António, New York. V roku 2011 vytvorilo inscenáciu Cudzinec/Stranger v San Antóniu v divadle Jump-Start Performance Co. Za tie roky realizovalo 5. celoslovenských turné, v rámci ktorých navštívilo viac ako 55 miest. V roku 2018 systematizovalo vzdelávanie detí a mládeže, ktorému sa intenzívne venovalo. 

I.

Január 2018

Bežná činnosť

Realizovala sa projektová činnosť, pripravovali sa záverečné správy k už realizovaným projektom z roku 2017 a pripravovali sa nové projekty zamerané na umelecké a vzdelávacie aktivity divadla.

Administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov. Ďalej sa uskutočňovali aktivity týkajúce pripravovanej premiéry predstavenia Pinocchio.   

 

 

Divadelná činnosť

Realizovali sa divadelné skúšky zamerané na prípravu novej inscenácie divadla s názvom Pinocchio, ktorého premiéra sa uskutočnila na konci tohto mesiaca.

Pinocchio je dreveným príbehom o nájdenej ľudskosti. Je vhodný pre deti od 3 do 100 rokov. Pinocchio na motívy príbehu Carla Collodiho.

…vôňa dreva, pokora, zručnosť majstra a zvuk…Pinocchio…chlapec, ktorý vo svete najprv iba bol a napokon v ňom ostal žiť.

“..Letokruhy, stávajú sa čiarou šťastia na dlani bláznovi, čo vie ľúbiť a byť ľúbený..”

Realizačný tím:

Scenár, réžia: Anna Tomaštiková

Dramaturgia:Peter Vrťo

Hudba: Anna Tomaštiková, Martin Novák, Róbert Schranz, Samuel Juráš, Patrik Bačko

Výprava: Ivana Macková

Projekcie: Zuzana Žiaková

Svetelný dizajn: Ján Čief

Zvukový dizajn: Dušan Ivan

Hrajú: lvanBlaško, Michal Daniš, Peter Darmo, Tomáš Debnár, Michaela Ďuricová, Peter Gregor, Peter Hudec, Ján Kinčeš, Lucia Krajčiová, Miriam Kujanová, Veronika Lačná, Marek Mojžiš, Lýdia Rybárová, Dana Snopková

Výroba výpravy: Miroslava Zelníková

Produkcia: Matúš Petričko, Zuzana Javorská

Odborná spolupráca: Ľudmila Veverková, Eva Ogurčáková

Za spoluprácu ďakujeme tiež Michalovi Ďurišovi, Mariane Mackurovej a Jurajovi Smutnému.

Uskutočnili sa :

Divadelné skúšky 11x – Pinocchio

Predstavenia 1x – premiéra Pinocchio

Vzdelávacia činnosť

Divadlo vytvorilo jedinečný systém vzdelávania dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Našim zámerom je pokračovať v dlhoročnom a systematickom umeleckom vzdelávaní  hercov Divadla
z Pasáže. Toto vzdelávanie prepája viaceré druhy umenia, poskytuje praktické i teoretické informácie o divadle a herectve.  Poskytuje prierez všetkými historickými obdobiami vzniku a vývoja divadla,
v praktických častiach sa herci oboznamujú s množstvom divadelných techník a zručností.

Zároveň sú im sprostredkované informácie aj z iných oblastí umenia, ktoré sa prelínajú práve
v divadelnom umení.

Vzdelávací systém nášho komunitného divadla sa vyvíjal na základe potrieb osobnostného rozvoja hercov a umeleckých ambícií divadla. Pokračovanie projektu vzdelávania je nevyhnutnou súčasťou umeleckej tvorby v komunitnom divadle.

Externí lektori:

Eva Dočolomanská – hodiny herectva

Matej Haász – korepetície, hlasová príprava

Marianna Mlynarčíková – výtvarný workshop

Daniela Lászlová, rehabilitačné cvičenia, joga

Janka Lopitová – anglický jazyk

Monika Kováčová – dejiny umenia

Jana Gamcová – tvorivý workshop v Galérii

Martin Novák – hudobná príprava

Kristína Chmelíková – pohyb, tanec

Interní lektori:

Peter Vrťo – lektor pohybu a choreograf

Ľudmila Veverková – lektorka hodín komunikácie

Anna Tomaštíková – lektorka hudby a korepetície

Miroslava Zelníková – lektorka krajčírskej dielne

Eva Ogurčáková – lektorka javiskového prejavu

Február 2018

Bežná činnosť

Uskutočňovali sa prípravné aktivity týkajúce sa pripravovaného projektu pre deti a študentov. Administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov. Administratívne a organizačné zabezpečenie divadelných predstavení. Príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy.

Divadelná činnosť

Uskutočnili sa predstavenia pre širokú verejnosť i pre detských divákov. Realizovali sme verejné skúšky pre študentov z UMB BB a univerzity Ružomberku.   

Uskutočnili sa :

Skúšky 5 x – Na paši 2x, Pinocchio 1x, Malý princ 2x

Predstavenia: 5x BB – Na paši 2x, Pinocchio 1x, Malý princ 2x

Študentské predstavenia – 1x

Verejné skúšky: 2x – UMB BB, univerzita Ružomberok

Vzdelávacia činnosť

Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Marec 2018

Bežná činnosť

Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť,  propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie administrovania www stránky.

Divadelná činnosť

Uskutočnili sa predstavenia pre širokú verejnosť i pre detských divákov. Realizovali sme verejné skúšky a študentské predstavenia. Pred každým predstavením realizujeme divadelnú skúšku, ktorá súvisí s uvedeným predstavením. 

Uskutočnili sa :

Divadelné skúšky 10 x – skúšky hraných predstavení

Predstavenia 8x – 2x Malý princ, Pinocchio 4x, Neprebudený/í 2x,

Študentské predstavenia 4x

Verejné skúšky 2x

Vzdelávacia činnosť

Popri hore uvedených aktivitách sme sa aj naďalej zaoberali kontinuálnou vzdelávacou činnosťou hercov divadla. Zároveň sme realizovali projekt vzdelávania detí a študentov.  

Uskutočnili sa aj verejné skúšky, kde okrem zhliadnutia ukážky divadelného predstavenia mali študenti možnosť zúčastniť sa divadelnej skúšky s možnosťou priamo sa zapojiť do hlasovej a pohybovej prípravy hercov na predstavenie. Účastníci mohli vidieť priamo metódy práce s ľuďmi s mentálnym postihnutím na javisku, vidieť proces vzniku divadelných predstavení a tým nahliadnuť do zákulisia divadla a života tejto komunity. Zároveň sa oboznámiť s fungovaním a aktivitami divadla. Bližšie sme sa rozprávali o živote ľudí s mentálnym postihnutím a o iných komunitách, s ktorými divadlo pracovalo.

Verejné skúšky sú pre študentov s humanitným zameraním istým štartovacím mostíkom, ktorý im do budúcnosti uľahčí prácu a komunikáciu  s ľuďmi s hendikepom.

 Apríl 2018

Bežná činnosť

Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť,  propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie administrovania www stránky.

Divadelná činnosť

Celý mesiac bol venovaný príprave inscenácie Daj mi šancu/ Take a Chance on Me, ktorej režisérom bol americký režisér Steve Bailey z New Orleans . Realizovali sa práce na scéne, rekvizitách, kostýmoch, hudbe. Skúšobný proces prebiehal denne. Premiéra sa uskutočnila 31.mája 2018.

Uskutočnili sa :

Divadelné skúšky 17x Daj mi šancu/ Take a Chance on Me, Na paši, Neprebudený/í, Pinocchio, Malý princ

Predstavenie 4x BB – Na paši, Neprebudený/í, Pinocchio, Malý princ

Vzdelávacia činnosť

Vzhľadom na to, že v pripravovanej inscenácii nehrajú všetci herci divadla aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Máj 2018

Bežná činnosť

Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť,  propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie administrovania www stránky.

Divadelná činnosť

Hlavnou divadelnou činnosťou v rámci tohto mesiaca bola príprava a skúšanie novej inscenácie divadla.  Verejná generálna sa realizovala 30.mája 2018 a premiéra 31.mája 2018.

Divadlo z Pasáže: „Daj mi šancu…” / Take a Chance on Me

autorská divadelná inscenácia o láske, vzťahoch a o tom, prečo sa (ne)nachádzame.

Divadelná inscenácia „Daj mi šancu…” / Take a Chance on Me je o láske a jej prežívaní. Láska. Jednoduché, otrepané, klišé. No láska vie byť aj zásadná a rozhodujúca – najmä v dnešnom svete. Právo na lásku, citovú či telesnú, právo mať vzťah s niekým, koho si vyberieme, cítiť s dotyčným človekom prepojenie, patrí medzi tie najzákladnejšie práva; práva, ktoré nie sú dopriate všetkým.

Autorská inscenácia hovorí sama za seba, vlastnými slovami a gestami hercov a herečiek – ľudí, ktorí často vidia do srdca ostrejšie než by niekto predpokladal. Takýto pohľad však nutne predpokladá vnútorné oslobodenie – oslobodenie, ktoré prichádza v momente, kedy každý z nás prestane premýšľať o tom, kto má a kto nemá právo na lásku, citové prežívanie a vlastné sebaurčenie.

„Láska. Všetci ju chceme. Všetci ju potrebujeme. Všetci si ju zaslúžime. V Divadle z Pasáže ju dostávame.“ (Steve Bailey)

Réžia: Steve Bailey [USA]

Asistentka réžie: Eva Ogurčáková

Dramaturgia: Milan Zvada

Scenár: kolektív

Scénografia: Dušan Krnáč

Hudba: Peter Vaňovček

Pohybová spolupráca: Peter Vrťo

Účinkujú: Lucia Krajčiová, Lýdia Rybárová, Michaela Ďuricová, Peter Hudec, Tomáš Debnár, Michal Daniš

Na tvorbe scenára spolupracovali: Dana Snopková, Miriam Kujanová, Ján Kinčeš, Marek Mojžiš, Ivan Blaško, Peter Gregor, Peter Darmo

Svetelný dizajn: Ján Čief
Zvukový majster: Dušan Ivan

Digitálna projekcia/video: Lucia Devečková, Hamza Makhchoune

Prekladatelia: Alena Marcineková, Juraj Skladaný

Nahrávky: Adriána Gandžalová, Andrej Polakovič, Matúš Petričko

Výroba výpravy: Miroslava Zelníková
Odborná spolupráva: Ľudmila Veverková

Produkcia: Matúš Petričko, Zuzana Javorská

foto: Dušan Hein, Eva Racová

Uskutočnili sa :

Skúšky 20x – Daj mi šancu… / Take a Chance on Me

Predstavenia 2x – Daj mi šancu… / Take a Chance on Me

Vzdelávacia činnosť

Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Jún 2018

Bežná činnosť

Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie administrovania www stránky.

Divadelná činnosť

V tomto mesiaci sa uskutočnila druhá premiéra predstavenia Daj mi šancu/ Take a Chance on Me. Odohrali sme aj predstavenia pre deti a študentov. V rámci akcie organizácie Šukar dživipen sme odohrali predstavenie Na paši pre deti v Banskej Štiavnici.

Uskutočnili sa :

Skúšky 5x – 1x Na paši, 2x Daj mi šancu, 2x Pinocchio

Predstavenia 4x – 2x Daj mi šancu, 1x Na paši, 1x Pinocchio

Zájazdové predstavenie: Banská Štiavnica

Vzdelávacia činnosť

Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Júl 2018

Bežná činnosť

Činnosti týkajúce sa ukončenia divadelnej sezóny, polročné správy a vyúčtovania, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie administrovania www stránky.

Divadelná činnosť

V rámci projektu Vzdelávacie aktivity pre deti a študentov, sme realizovali diskusie, verejné skúšky a divadelné predstavenia pre deti základných, stredných a vysokých škôl. Nadviazali sme spoluprácu s UMB BB, Katolíckou univerzitou v Ružomberku, ZŠ Bakomi v Banskej Štiavnici, a základnými a strednými školami v Banskej Bystrici.

August 2018

Bežná činnosť

Činnosti týkajúce sa prípravy novej divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie administrovania www stránky.

Divadelná činnosť

Realizovali sa prípravné aktivity na Otváranie divadelnej sezóny. Tvoril sa scenár, dramaturgia, organizačné i technické zabezpečenie akcie.

September 2018

Bežná činnosť

Činnosti týkajúce sa prípravy novej divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie administrovania www stránky.

Divadelná činnosť

Uskutočňovali sa prevažne skúšky k pripravovanému Otváraniu divadelnej sezóny, ktorá sa realizovalo 25.septembra 2018. Program sa skladal z divadelného kvízu, kde diváci mali možnosť overiť si svoje vedomosti, z divadelných inscenácii nášho divadla. Odhalili sme sochu z Carrarského mramoru, ktorú nám v tvare loga divadla vytvorila banskobystrická sochárka Veronika Priehodová. Súčasťou akcie bolo aj vystúpenie skupiny 100múch. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa program realizoval v priestoroch Záhrady – centra nezávislej kultúry.   

Uskutočnili sa :

Skúšky 16x – Otváranie divadelnej sezóny

Predstavenia 1x – Otváranie divadelnej sezóny

Vzdelávacia činnosť

Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Október 2018

Bežná činnosť

Činnosti týkajúce sa prípravy novej divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie administrovania www stránky, príprava dramaturgického plánu.

 

Divadelná činnosť

Okrem bežnej divadelnej činnosti sme v divadle privítali delegáciu prednášajúcich z Varšavskej univerzity Katedry EURópskych kultúrnych štúdii. Ich cieľom bolo spoznať podrobnú činnosť našej organizácie. Popis činnosti a spôsoby našej práce budú súčasťou príručky, ktorú táto katedra pripravuje pre neziskové organizácie v Poľsku.    

Uskutočnili sa :

Skúšky 5x –2x Pinocchio, 3x Na paši

Predstavenia 5x – 3x Na paši, 2x Pinocchio

Zájazdové predstavenie 1x Pinocchio Žilina

Vzdelávacia činnosť

Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

November 2018

Bežná činnosť

Činnosti týkajúce sa divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie administrovania www stránky.

Divadelná činnosť

Uskutočnili sa verejné skúšky, diskusie a divadelné predstavenia pre deti, študentov i širokú  verejnosť. Absolvovali sme pracovné medzinárodné stretnutie v Poľskom Elblaku, v rámci ktorého sme nadviazali spoluprácu s organizáciami v Poľsku, Fínsku  a Litve. Projekt sa bude realizovať v priebehu budúceho roku. V rámci stretnutia bola v EURópskom kultúrnom centre v Poľsku uvedená výstava fotografii z našich predstavení, ktorá potrvá ďalšie tri mesiace.

Uskutočnili sa :

Skúšky 10x – 2x Malý princ, 2x Neprebudený/í, 2x Pinocchio, 4x Daj mi šancu

Predstavenia 6x –2x Malý princ, 2x Neprebudený/í, 1x Pinocchio, 1x Daj mi šancu

Verejná skúška 2x

Vzdelávacia činnosť

Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

December 2018

Bežná činnosť

Činnosti týkajúce sa prípravy divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie administrovania www stránky.

Divadelná činnosť

V decembri sme odohrali predstavenie Pinocchio, určené pre detského diváka. Na doobedňajšom predstavení sa zúčastnila ZŠ z Krušoviec.  

Uskutočnili sa :

Skúšky 2x – 2x Pinocchio

Predstavenia 2x – 2x Pinocchio

Vzdelávacia činnosť

Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

 

 

Aktivity divadla za rok 2018

 

 

 

Divadelné skúšky

 

101

 

Predstavenia

 

38

 

Premiéry

 

2

 

Verejné skúšky

 

6

 

Študentské predstavenia

 

5

 

Zájazdové predstavenia

 

2

 1. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

V organizácii pracovali v roku 2018 zamestnanci na pracovnú zmluvu nasledovne:

 1. Riaditeľ
 2. Umelecká riaditeľka
 3. Ekonomická referentka/produkčná
 4. Pohybový pedagóg a choreograf
 5. Vedúca umeleckých dielní

 

Vzdelávanie hercov bolo zabezpečené externými lektormi v zmysle § 262 a nasl. Obch. Zákonníka:

 1. Dramatoterapeutka
 2. Lektorka anglického jazyka
 3. Lektor hudby
 4. lektor lingvistiky a komunikačných zručností
 5. Lektorka dejín divadla
 6. Hudobný lektor a korepetítor
 7. Lektorka tvorivých dielní
 8. Lektorka pohybovej prípravy
 9. Výtvarná lektorka

 

Ostatní tvorcovia a spolupracovníci na inscenáciách pracovali na zmluvu o dielo, prípadne na faktúru.

III. PREHĽAD O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH

Príjem a výdaj – dotácia Mesto BB:

Príjem: 72.000,- EUR

Výdaj:  71.999,99 EUR

Z toho:

  8.143,28  EUR – divadelná činnosť

      401,50  EUR – vzdelávacia činnosť

  2.149,73   EUR – bežná činnosť

     139,32   EUR – bankové poplatky

61.166,16  EUR – náklady súvisiace s personálnym zabezpečením divadelných aktivít

__________________________________________________________________________________

Príjem a výdaj – dotácia BBSK:

Príjem: 1.000,- EUR

Výdaj:   1.000,- EUR

Z toho:

1.000,- EUR – čiastočná úhrada tvorcom inscenácie „Daj mi šancu/Take a chance on me…“ (réžia, scénografia)

 

Príjem a výdaj – Ministerstvo kultúry SR

Príjem: 4.000,- EUR

Výdaj:   4.000,- EUR

Z toho:

3.390,60 EUR – honoráre a Ostatné osobné náklady

   200,00 EUR – osvetľovacie služby

   300,00 EUR – ozvučovacie služby

   100,00 EUR – prenájom ozvučovacej techniky

       9,40 EUR – materiálne zabezpečenie

Príjem a výdaj – Fond na podporu umenia

Príjem:                         14.000,- EUR

Prenos do roku 2019:    8.000,- EUR

Výdaj: 6.000,- EUR

Z toho:

   410,20  EUR – propagačné náklady

   594,80  EUR – cestovné a prepravné náklady

2.965,00  EUR – autorské honoráre

1.630,00  EUR – realizačné náklady (osvetlenie, ozvučenie,..)

   400,00  EUR – náklady na prenájom

Príjem a výdaj – Nadácia Tatra Banky r.2018

Príjem: 3.350,- EUR

Výdaj:     944,32 EUR

Z toho:

140,00 EUR – prepravné náklady

339,80 EUR – zvuková technika

340,06 EUR – svetelná technika

124,46 EUR – materiálové náklady

Rozdiel: 2.405,68 EUR – nevyčerpaná dotácia k 31.12.2018 – prechádza do roku 2019

 

Príjem a výdaj – podiel 2% z daní prijaté v r.2017

Prenos z r.2017 :  4.054,77 EUR

Výdaj:                    4.054,77 EUR

Z toho:

3.511,04 EUR – zachovanie kultúrnych hodnôt

507,00 EUR – administrácia

36,73 EUR – podpora vzdelávania

Príjem a výdaj – prijaté dary ostatné r.2018

Príjem: 3.320,- EUR

Výdaj:  3.320,- EUR

Z toho:

3.320,- EUR – bližšie nešpecifikované náklady – údržba, účtovné služby, kancelárske potreby, honoráre hercom, tlačové služby – propagácia, energie.

Príjem a výdaj – vlastná činnosť – honoráre, vstupné r.2018

Príjem: 4.618,- EUR

Výdaj:  4.135,99 EUR

Z toho:

4.135,99 EUR – bližšie nešpecifikované náklady – údržba, účtovné služby, kancelárske potreby, honoráre hercom, tlačové služby – propagácia, energie.

V roku 2018 sa použili prostriedky vo výške 10.382,85 EUR z grantov a dotácií získaných v roku 2017.

V roku 2018 sa nevyčerpali prostriedky vo výške 10.405,68 EUR získané z grantov a dotácií získaných v roku 2018.

 1. Členenie výnosov a nákladov v roku 2018

 

Členenie výnosov a nákladov rok 2018

 
 

Výnosy viazané k roku 2018

 

 

Príjmy z činnosti (honoráre,vstupné,nájom)

4 618,00 €

 

Dary všeobecné

3 320,00 €

 

Dary viazané: Nadácia TB

2 139,46 €

 

Dary viazané: Fond na podporu umenia

11 132,94 €

 

2% z dane

4 054,77 €

 

Dotácia Mesto BB

72 000,00 €

 

Ministerstvo kultúry SR

4 000,00 €

 

Granvia – postupné rozpúšťanie dotácie

741,96 €

 

Dotácia BBSK

1 000,00 €

 

ostatné nešpecifikované

115,00 €

 

 

103 122,13 €

 

 

 

 

 

 

 

Náklady viazané k roku 2018 spolu:

 

 

materiál:

 

 

materiál – rekvizity,kostým

2 433,87 €

 

kancelárske potreby

243,29 €

 

čistiace prostriedky

56,87 €

 

DHIM

1 762,39 €

 

metodické pomôcky

13,47 €

 

PHM

251,08 €

 

propagačný materiál

46,80 €

 

prevádzkový a údržbový materiál

272,52 €

 

energie:

 

 

elektrická energia

-1 433,32 €

 

zrážková voda

306,89 €

 

vodné

135,71 €

 

 

 

 

opravy a udržiavanie

414,25 €

 

cestovné náklady

368,38 €

 

 

 

 

ostatné služby:

 

 

ostatné služby (tlačové, ochrana objektu…)

1 451,81 €

 

repre

901,24 €

 

služby pre hercov

4 313,10 €

 

ostatné náklady na predstaven.

3 726,80 €

 

ozvučovacie+osvetľovacie služby

5 430,00 €

 

poštovné

194,15 €

 

telef.poplatky

1 460,70 €

 

prenájom priestorov

1 780,00 €

 

komunálny odpad+ostatné poplatky

266,22 €

 

preprava divad.súboru

854,80 €

 

honoráre herci divadla

1 340,00 €

 

účtovníctvo,mzdy, audit

2 750,40 €

 

ZoD

9 770,00 €

 

mzdové náklady

45 195,24 €

 

zákonné poistenie+zákon.sociálne náklady

16 146,28 €

 

bankové poplatky

782,88 €

 

ostatné náklady nešpecif.

296,50 €

 

odpis

840,00 €

 

debetné úroky

2,80 €

 

členské

150,00 €

 

Spolu

102 525,12 €

 

 

 

 

Účtovný zisk:

597,01 €

 

 

Účtovný zisk sa použije na verejnoprospešné účely v zmysle štatútu Mestského divadla – Divadla z Pasáže, n.o.. Vzhľadom k tomu, že ide o zmes príjmov, ktoré nie sú predmetom dane a príjmov, ktoré sú oslobodené od dane na nezdaniteľné príjmy, zisk nepodlieha zdaneniu.

 

V. Stav a pohyb majetku a zásob

       
 

2018

 

2017

Neobežný majetok

14024,95

 

14 864,95 €

krátkodobé pohľadávky

1 567,22 €

 

8 205,37 €

finančné účty

8990,3

 

9 747,83 €

časové rozlíšenie

68,74

 

8,06 €

Majetok spolu:

24651,21

 

32 826,21 €

       
       

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia

-10135,38

 

-10 487,57 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

597,01

 

352,19 €

Rezervy

2562,25

 

2 403,20 €

Dlhodobé záväzky

6914,27

 

1 670,24 €

Krátkodobé záväzky

1 818,77 €

 

15 274,73 €

Výnosy budúcich období

22894,29

 

23 613,42 €

       

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu:

24651,21

 

32 826,21 €

       
       

 

V Banskej Bystrici, 24.4.2019 

 

 

Ing. Matúš Petričko, riaditeľ.

 

     

 

Koncoročná správa Mestského divadla – Divadla z Pasáže za rok 2017

Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže vykonáva komunitnú divadelnú činnosť a s ňou súvisiace umelecké a kultúrne aktivity smerujúce k znevýhodneným skupinám obyvateľstva a zabezpečuje prezentáciu tejto činnosti aj smerom k zahraničiu. Ako mestské divadlo cítime zodpovednosť za kultúru v meste Banská Bystrica. Preto sa snažíme vytvárať aktivity, ktoré sú obohacujúce pre širokú verejnosť v meste. Okrem hrania divadelných inscenácií preto realizujeme rôznorodé aktivity, ktoré poskytnú širší kultúrny záber pre obyvateľov mesta.

Divadlo z Pasáže je prvé profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku začalo pracovať s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Zároveň je prvé a momentálne jediné mestské komunitné divadlo, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím v strednej a východnej Európe. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť.
Od svojho vzniku naštudovalo 26 inscenácií, natočilo celovečerný hraný film (Z denníka jedného vagóna), natočilo 4 televízne dokumenty, zorganizovalo 6 ročníkov medzinárodného bienálneho divadelného festivalu komunitného umenia Arteterapia, zúčastnilo sa medzinárodných festivalov, divadelných prehliadok a workshopov v Dánsku, Fínsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Portugalsku, Francúzku, Španielsku, Veľkej Británii, Slovinsku, Poľsku, Maďarsku, atď. V roku 2009 absolvovalo turné po USA – Cedar Rapids, San António, New York. V roku 2011 vytvorilo inscenáciu Cudzinec/Stranger v San Antóniu v divadle Jump-Start Performance Co.

Január 2017

Bežná činnosť
V mesiaci január sa realizovala projektová činnosť, pripravovali sa záverečné správy k už realizovaným projektom z roku 2016 a pripravovali sa nové projekty zamerané na umelecké a vzdelávacie aktivity divadla.
Ďalej sa uskutočňovali prípravné aktivity týkajúce predstavení v Banskej Bystrici. Administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov.

Divadelná činnosť
Realizovali sa divadelné skúšky a predstavenia v Banskej Bystrici.

Uskutočnili sa :
Divadelné skúšky 9x – 6x predstavenie Na paši, 3x predstavenie Malý princ
Predstavenia 4x BB –1x Na paši, 3x Malý princ

Vzdelávacia činnosť
Divadlo vytvorilo jedinečný systém vzdelávania dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Našim zámerom je pokračovať v dlhoročnom a systematickom umeleckom vzdelávaní hercov Divadla
z Pasáže. Toto vzdelávanie prepája viaceré druhy umenia, poskytuje praktické i teoretické informácie o divadle a herectve. Poskytuje prierez všetkými historickými obdobiami vzniku a vývoja divadla,
v praktických častiach sa herci oboznamujú s množstvom divadelných techník a zručností.
Zároveň sú im sprostredkované informácie aj z iných oblastí umenia, ktoré sa prelínajú práve
v divadelnom umení.
Vzdelávací systém nášho komunitného divadla sa vyvíjal na základe potrieb osobnostného rozvoja hercov a umeleckých ambícií divadla. Pokračovanie projektu vzdelávania je nevyhnutnou súčasťou umeleckej tvorby v komunitnom divadle.

Externí lektori:
Eva Dočolomanská – hodiny herectva
Matej Haász – korepetície, hlasová príprava
Marianna Mlynarčíková – výtvarný vorkšop
Daniela Lászlová, rehabilitačné cvičenia, joga
Janka Lopitová – anglický jazyk
Katarína Fojtíková – hodiny herectva
Monika Kováčová – dejiny umenia
Zuzana Úradníčková – scénografia
Denisa Harendarčíková – pohybová príprava, joga
Jana Gamcová – tvorivý vorkšop v Galérii

Interní lektori:
Peter Vrťo – lektor pohybu a choreograf
Ľudmila Veverková – lektorka hodín komunikácie
Anna Tomaštíková – lektorka hudby a korepetície
Miroslava Zelníková – lektorka krajčírskej dielne
Eva Ogurčáková – lektorka javiskového prejavu

Február 2017

Bežná činnosť
Uskutočňovali sa prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky. Administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov. Príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy.

Divadelná činnosť
Tento mesiac sme realizovali aj zájazdové predstavenia v Žiline a v Bratislave. Ostatné predstavenia sme odohrali v Banskej Bystrici. Uskutočnili sa predstavenia pre širokú verejnosť i pre detských divákov.

Uskutočnili sa :
Skúšky 8 x – Malý princ
Predstavenia: 2x BB – Malý princ
Zájazdové predstavenia: 2x – 1x Žilina, 1x Bratislava

Vzdelávacia činnosť
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Marec 2017

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.

Divadelná činnosť
Hlavnou umeleckou činnosťou v rámci tohto mesiaca bola príprava a skúšanie novej inscenácie divadla. V rámci dramaturgického plánu sme sa rozhodli zinscenovať dielo slovenského spisovateľa Martina Kukučina – Neprebudený.
Uskutočnilo sa aj jedno zájazdové predstavenie a verejné skúšky pre študentov.

Uskutočnili sa :
Divadelné skúšky 19 x – skúšky inscenácie Neprebudený/i
Predstavenia 2x – 2x Malý princ
Zájazdové predstavenia 1x – 1x Trenčín
Verejné skúšky 2x – študenti UMB BB katedra psychológie, Katolícke gymnázium

Vzdelávacia činnosť
Popri hore uvedených aktivitách sme sa aj naďalej zaoberali kontinuálnou vzdelávacou činnosťou hercov divadla a širokej verejnosti.

Uskutočnili sa aj verejné skúšky, kde okrem zhliadnutia ukážky divadelného predstavenia mali študenti možnosť zúčastniť sa divadelnej skúšky s možnosťou priamo sa zapojiť do hlasovej a pohybovej prípravy hercov na predstavenie. Účastníci mohli vidieť priamo metódy práce s ľuďmi s mentálnym postihnutím na javisku, vidieť proces vzniku divadelných predstavení a tým nahliadnuť do zákulisia divadla a života tejto komunity. Zároveň sa oboznámiť s fungovaním a aktivitami divadla. Bližšie sme sa rozprávali o živote ľudí s mentálnym postihnutím a o iných komunitách, s ktorými divadlo pracovalo.
Verejné skúšky sú pre študentov s humanitným zameraním istým štartovacím mostíkom, ktorý im do budúcnosti uľahčí prácu a komunikáciu s ľuďmi s hendikepom.

Apríl 2017

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.

Divadelná činnosť
Celý mesiac bol venovaný príprave inscenácie Neprebudený/í. Realizovali sa práce na scéne, rekvizitách, kostýmoch, hudbe. Premiéra sa uskutočnila 27.apríla 2017.
Neprebudený/í
Zamotaná inscenácia o snoch a (ne)pochopení na motívy slávnej poviedky Martina Kukučína.
Venované všetkým Ondrášom a všetkým Lenovčanom.
Shhhhhhh, ccc ccc ccc ccc, kuku, kuku, kuku, ga-ga-ga-ga-ga-ga, bzzzzzz…
Predstavte si lúku. Máte?
A na nej Onráša Machuľu. Lenovského husára. Máte?
Leží a sníva. O rytieroch, o drakoch o princeznách, o rozprávkových krajinách a príbehoch. Máte?
A okolo hlavy mu bzučia muchy. Máte?
Takto to celé začína.
Ale sny sa nesplnia samé. A často nevyhráva dobro nad zlom. Život je pomotaný. Niekedy si dokonca drak môže zobrať princeznú. A niekedy sa princezná nechce vydať za nikoho.
A niekedy slová nie sú len zoskupenia samohlások a spoluhlások, ktoré jedným uchom vletia a druhým vyletia. A súcit a ľútosť nie sú to isté, čo empatia.
Takto to celé pokračuje.
Ako to skončí? O tom rozhodnú herečky a herci z Divadla z Pasáže.

Výprava: Ivana Macková
Hudba: Matej Háasz, Anna Tomaštíková
Svetelný dizajn: Ján Čief
Zvukový dizajn: Dušan Ivan
Odborná spolupráca: Ľudmila Veverková, Peter Vrťo
Asistencia réžie: Eva Ogurčáková
Scenár a réžia: Monika Kováčová

Hrajú: Michal Daniš, Ján Kinčeš, Lucia Krajčiová, Miriam Kujanová, Lýdia Rybárová, Anna Tomaštíková, muchy, husi a iné zverstvo lúčne a dedinské

Výroba výpravy: Miroslava Zelníková
Produkcia: Matúš Petričko, Zuzana Javorská, Eva Ogurčáková

Uskutočnili sa :
Divadelné skúšky 22x Neprebudený/í
Predstavenie 1x BB – Premiéra Neprebudený/i
Verejné skúšky 3x – UMB BB, Gymnázium J.G. Tajovského, Evanjelické gymnázium.

Vzdelávacia činnosť
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Máj 2017

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.

Divadelná činnosť
Realizovali sa divadelné skúšky, predstavenia a verejné skúšky v Banskej Bystrici.

Uskutočnili sa :
Skúšky 8x – 4x Neprebudený/í, 4x Na paši
Predstavenia 4x – 2x Na paši, 2x Neprebudený/í

Vzdelávacia činnosť
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Jún 2017

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.

Divadelná činnosť
V júni sme sa zúčastnili významného divadelného festivalu v Martine Dotyky a spojenia. Inscenáciu Malý princ zaradili do hlavného programu festivalu. Aj naďalej sa uskutočňovali divadelné skúšky a predstavenia v Banskej Bystrici.

Uskutočnili sa :
Skúšky 5x – 1x Na paši, 4x Neprebudený/í
Predstavenia 4x – 4x Neprebedený/í
Zájazdové predstavenia 1x Malý princ Martin

Júl 2017

Bežná činnosť
Činnosti týkajúce sa ukončenia divadelnej sezóny, polročné správy a vyúčtovania, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.

Divadelná činnosť
Realizovali sme diskusiu pre medzinárodnú konferenciu Gamcon, na ktorej sa zúčastnili mladí ľudia z Moldavska, Rumunska a Ukrajiny.

August 2017

Bežná činnosť
Činnosti týkajúce sa prípravy novej divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.

Divadelná činnosť
Organizačne sme sa podieľali na ďalšom ročníku hudobného festivalu Konczom augusta fest. Úlohou tohto festivalu je zviditeľniť hlavne kapely z Banskej Bystrice.
Zároveň sme realizovali prípravné aktivity potrebné na skášanie novej detskej inscenácie s názvom Pinocchio.

September 2017

Bežná činnosť
Činnosti týkajúce sa prípravy novej divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.

Divadelná činnosť
Novú divadelnú sezónu sme slávnostne otvorili v rámci festivalu Svetla a tieňa. Pripravili sme svetelnú inštaláciu, ktorá sa realizovala priamo na fasáde budovy divadla a pred ňou. V rámci tejto inštalácie mal živý vstup na klavíri náš herec Peter Hudec.
Zároveň sa začala skúšať nové inscenácia pre deti. Uskutočnila sa výrobná porada k predstaveniu.

Uskutočnili sa :
Skúšky 17x – 1x Svetlo a tieň, 4x Na paši, 1x Neprebudený/í, 1x Malý princ, 10x Pinocchio.
Predstavenia 5x – 2x inscenácia Na paši, 1x Festival svetla a tieňa, 1x Neprebudený/í, 1x Malý princ
Zájazdové predstavenia 1x Na paši Kováčová

Október 2017

Bežná činnosť
Činnosti týkajúce sa prípravy novej divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky, príprava dramaturgického plánu.

Divadelná činnosť
Uskutočnili sa prípravné aktivity (scéna, rekvizity, hudba, dramaturgia a réžia) a divadelné skúšky pripravovanej novej inscenácie Pinocchio. Aj naďalej sa uskutočňovala reprízovosť inscenácií, ktoré sú v aktívnom repertoári.

Uskutočnili sa :
Skúšky 22x – 2x Malý princ, 1x Neprebudený/í, 19x Pinocchio
Predstavenia 2x –, 1x Malý princ, 1x Neprebudený/í
Zájazdové predstavenie 1x Malý princ Poprad
Verejné skúšky 2x – Gymnázium Mikuláša Kováča, Evanjelické gymnázium Banská Bystrica
November 2017

Bežná činnosť
Činnosti týkajúce sa divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.

Divadelná činnosť
V novembri sa uskutočňovali každý deň dvojfázové skúšky pripravovanej inscenácie Pinocchio. Pripravovala sa scéna, kostýmy a potrebné rekvizity k inscenácii.

Uskutočnili sa :
Skúšky 26x – 22x Pinocchio, 2x Neprebudený/í, 2x Malý princ
Predstavenia 4x –2x Malý princ, 2x Neprebudený/gí
Verejná skúška 1x

December 2017

Bežná činnosť
Činnosti týkajúce sa prípravy divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.

Divadelná činnosť
Realizovali sa dva zájazdy v Bánovciach nad Bebravou a v Bratislave. V mesiaci december sme realizovali aj benefičné predstavenie, ktorého výťažok bol venovaný organizácii, ktorá prevádzkuje detský vlek v Radvani.

Uskutočnili sa :
Skúšky 15x – 10x Pinocchio, 1x Neprebudený/í, 4x Malý princ
Predstavenia 5x –4x Malý princ, 1x Neprebudený/í
Aktivity divadla za rok 2017
Divadelné skúšky 151
Predstavenia BB 33
Predstavenia – zájazdy 6
Verejné skúšky 9
Finančné hospodárenie Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže n.o. za rok 2017

Výdavky viazané k roku 2017 spolu:
materiál:
materiál – rekvizity,kostým 3 437,52 €
kancelárske potreby 434,52 €
čistiace prostriedky 115,84 €
DHIM 4 999,86 €
metodické pomôcky 132,22 €
PHM 405,61 €
propagačný materiál 287,03 €
prevádzkový a údržbový materiál 635,70 €
energie:
elektrická energia -486,64 €
zrážková voda 297,94 €
vodné 136,62 €

opravy a udržiavanie 430,35 €
cestovné náklady 258,98 €

ostatné služby:
ostatné služby (tlačové, ochrana objektu…) 2 599,66 €
repre 122,91 €
služby pre hercov 2 922,50 €
ostatné náklady na predstaven. 505,22 €
nasvietenie,zapožičanie techniky 4 860,00 €
poštovné 152,10 €
telef.poplatky 1 402,43 €
prenájom priestorov 2 080,00 €
komunálny odpad+ostatné poplatky 297,21 €
preprava divad.súboru 3 748,74 €
honoráre herci divadla 1 660,00 €
účtovníctvo,mzdy, audit 2 467,75 €
ZoD 7 140,00 €
mzdové náklady 45 570,32 €
zákonné poistenie+zákon.sociálne náklady 16 230,52 €
bankové poplatky 816,43 €
ostatné náklady nešpecif. 1 287,95 €
Spolu 104 949,29 €

Príjmy viazané k roku 2017
Príjmy z činnosti (honoráre,vstupné,nájom) 10 089,00 €
Dary všeobecné 0,00 €
Dary viazané: Nadácia TB 3 989,52 €
Dary viazané: Fond na podporu umenia 6 367,06 €
2% z dane 5 176,03 €
Dotácia Mesto BB 72 000,00 €
Ministerstvo kultúry SR 7 200,00 €
Granvia – postupné rozpúšťanie dotácie 741,96 €
Spolu 105 563,57 €

Koncoročná správa Mestského divadla – Divadla z Pasáže za rok 2016

Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže vykonáva komunitnú divadelnú činnosť a s ňou súvisiace umelecké a kultúrne aktivity smerujúce k znevýhodneným skupinám obyvateľstva a zabezpečuje prezentáciu tejto činnosti aj smerom k zahraničiu. Ako mestské divadlo cítime zodpovednosť za kultúru v meste Banská Bystrica. Preto sa snažíme vytvárať aktivity, ktoré sú obohacujúce pre širokú verejnosť v meste. Okrem hrania divadelných inscenácií preto realizujeme rôznorodé aktivity, ktoré poskytnú širší kultúrny záber pre obyvateľov mesta.

Divadlo z Pasáže je prvé profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku začalo pracovať s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Zároveň je prvé a momentálne jediné mestské komunitné divadlo, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím v strednej a východnej Európe. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť.
Od svojho vzniku naštudovalo 25 inscenácií, natočilo celovečerný hraný film (Z denníka jedného vagóna), natočilo 4 televízne dokumenty, zorganizovalo 6 ročníkov medzinárodného bienálneho divadelného festivalu komunitného umenia Arteterapia, zúčastnilo sa medzinárodných festivalov, divadelných prehliadok a workshopov v Dánsku, Fínsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Portugalsku, Francúzku, Španielsku, Veľkej Británii, Slovinsku, Poľsku, Maďarsku, atď. V roku 2009 absolvovalo turné po USA – Cedar Rapids, San António, New York. V roku 2011 vytvorilo inscenáciu Cudzinec/Stranger v San Antóniu v divadle Jump-Start Performance Co.
Tento rok 29.júna divadlo oslávilo 20 rokov svojej existencie.

Január 2016

Bežná činnosť
Nový rok – nová inscenácia. Na začiatok roku sme pripravili premiéru inscenácie pre deti. Nové predstavenie vzniklo na motívy knihy od Mariany Grznárovej Maťko a Kubko.
Organizačne sme zabezpečovali realizáciu výstavy a vernisáže, ktorú sme umiestnili do priestorov divadla Ticho a spol., ktoré sa nachádza v Bratislave. Výstava sa týkala 20. výročia existencie Divadla z Pasáže.
Popri tvorbe nového predstavenia a výstave sme realizovali aj projektovú činnosť, finalizáciu dramaturgického plánu na rok 2016. Dokončovali sa záverečné správy k už realizovaným projektom z roku 2015 a pripravovali sa nové projekty, zamerané na umelecké a vzdelávacie aktivity divadla.
Ďalej sa uskutočňovali prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky. Administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov.
Divadelná činnosť
Vznikla ďalšia detská inscenácia, ktorá oslovila deti nie len umelecky, ale aj integračne. Deti sa s ľuďmi s mentálnym postihnutím stretávajú v príjemnej, tvorivej atmosfére. Ďalej, a to považujeme za zvlášť dôležité, je inscenácia zameraná na priblíženie historického dedičstva, prostredníctvom prezentovanie tradícii, zvykov, spôsobu života, ľudových ornamentov. Keďže už existuje kniha i animovaný seriál, inscenácia je novou formou priblíženia tejto témy deťom. Téma je zameraná na návrat ku vlastným koreňom. Na inscenácii sme spolupracovali s veľkým množstvom banskobystrických hudobníkov. Hlas rozprávačky nám nahovorila Zuzana Kronerová. Realizovali sme vernisáž výstavy pri príležitosti 20. výročia existencie divadla v priestoroch Bratislavského divadla Ticho a spol.
HRAJÚ:
MAŤKO: TOMÁŠ DEBNÁR
KUBKO: PETER HUDEC
BÁBKONOSIČ: PETER DARMO
ROZPRÁVAČ: ZUZANA KRONEROVÁ
RÉŽIA A DRAMATURGIA: PETER VRŤO A ANNA TOMAŠTIKOVÁ
REKVIZITY A KULISY: ANNA JURČOVÁ, ANNA TOMAŠTIKOVÁ, PETER VRŤO A MIROSLAVA ZELNÍKOVÁ
HUDBA A SPEV: ANNA TOMAŠTIKOVÁ, MARTIN NOVÁK,
JURAJ HAŠKO, SAMUEL JURÁŠ, ADAM BÍRO, ZUZANA KRONEROVÁ,
VLADIMÍR HOMOLA, MICHAL FIĽO, PETER HUDEC, DUŠAN IVAN
GITARA, KLAVÍR, BICIE, PERKUSIE, FUJARA, DRUMBĽA, ZVONCE, OZEMBUCH, AKORDEÓN, KONTRABAS
Uskutočnili sa :
Divadelné skúšky 13x predstavenie Na paši
Predstavenia 2x BB – premiéra a druhá premiéra Na paši
Vernisáž výstavy v Bratislave
Vzdelávacia činnosť
Divadlo vytvorilo jedinečný systém vzdelávania dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Našim zámerom je pokračovať v dlhoročnom a systematickom umeleckom vzdelávaní hercov Divadla
z Pasáže. Toto vzdelávanie prepája viaceré druhy umenia, poskytuje praktické i teoretické informácie o divadle a herectve. Poskytuje prierez všetkými historickými obdobiami vzniku a vývoja divadla,
v praktických častiach sa herci oboznamujú s množstvom divadelných techník a zručností.
Zároveň sú im sprostredkované informácie aj z iných oblastí umenia, ktoré sa prelínajú práve
v divadelnom umení.
Vzdelávací systém nášho komunitného divadla sa vyvíjal na základe potrieb osobnostného rozvoja hercov a umeleckých ambícií divadla. Pokračovanie projektu vzdelávania je nevyhnutnou súčasťou umeleckej tvorby v komunitnom divadle.
Externí lektori:
Monika Kováčová – lektorka dejín divadla
Kateřina Fojtíková – dramatoterapeutka
František Kňazovič – lektor javiskovej reči
Štefan Lengyel – lektor herectva
Radka Matušková – lektorka dramatickej výchovy
Mariana Mlynarčíková – arteterapeutka
Zuzana Úradníčková – lektorka scénografie
Stredoslovenská galéria – výtvarno-vizuálne workshopy
Interní lektori:
Peter Vrťo – lektor pohybu a choreograf
Ľudmila Veverková – lektorka hodín komunikácie
Anna Tomaštíková – lektorka hudby a korepetície
Miroslava Zelníková – lektorka krajčírskej dielne
Eva Ogurčáková – lektorka javiskového prejavu

Február 2016

Bežná činnosť
Uskutočňovali sa prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky. Administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov. Príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy. Pripravoval sa projekt na Ministerstvo zahraničných vecí, prostredníctvom, ktorého sme realizovali turné divadla po Slovensku a propagovali činnosť divadla ako aj samotné mesto Banská Bystrica.
Divadelná činnosť
Tento mesiac sme všetky predstavenia odohrali v Banskej Bystrici. Uskutočnili sa predstavenia pre širokú verejnosť i pre detských divákov. Zároveň prebiehali prípravné aktivity k novému predstaveniu Malý princ. Uskutočnila sa verejná skúška pre študentov UMB BB.
Uskutočnili sa :
Skúšky 30 x – 1x predstavenie Na paši, 7x Rómeo a Júlia, 2x Dobrý človek zo Sečuánu, 20x Malý princ
Predstavenia: 6x BB – Na paši, Dobrý človek zo Sečuánu a Rómeo a Júlia
Verejné skúšky 2x
Vzdelávacia činnosť
Popri horeuvedených aktivitách sme sa aj naďalej zaoberali kontinuálnou vzdelávacou činnosťou hercov divadla a širokej verejnosti.
Uskutočnili sa aj verejné skúšky, kde okrem zhliadnutia ukážky divadelného predstavenia mali študenti možnosť zúčasniť sa divadelnej skúšky s možnosťou priamo sa zapojiť do hlasovej a pohybovej prípravy hercov na predstavenie. Účastníci mohli vidieť priamo metódy práce s ľuďmi s mentálnym postihnutím na javisku, vidieť proces vzniku divadelných predstavení a tým nahliadnuť do zákulisia divadla a života tejto komunity. Zároveň sa oboznámiť s fungovaním a aktivitami divadla. Bližšie sme sa rozprávali o živote ľudí s mentálnym postihnutím a o iných komunitách, s ktorými divadlo pracovalo.
Verejné skúšky sú pre študentov s humanitným zameraním istým štartovacím mostíkom, ktorý im do budúcnosti uľahčí prácu a komunikáciu s ľuďmi s hendikepom.

Marec 2016

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
Hlavnou umeleckou činnosťou v rámci tohto mesiaca bola príprava a skúšanie novej inscenácie divadla. V rámci dramaturgického plánu sme sa rozhodli zinscenovať jeden z najznámejších príbehov a to príbeh Malého princa. Myslíme si, že myšlienky a posolstvo tohto diela sú stále viac a viac aktuálne.
Uskutočnili sa :
Divadelné skúšky 20 x – skúšky inscenácie Malý princ
Predstavenia 4x – 2x inscenácia Na paši, 1x Dobrý človek zo Sečuánu a 1x Rómeo a Júlia.
Verejné skúšky 2x – študenti UMB BB katedra psychológie
Vzdelávacia činnosť
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Apríl 2016

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
Celý mesiac bol venovaný príprave inscenácie Malý princ. Realizovali sa dokončovacie práce na scéne, rekvizitách, kostýmoch. Hudobník Peter Vaňouček odovzdal finálnu verziu hudby. Koncom mesiaca sa uskutočnila premiéra, ktorá bola vypredaná.
Malý princ:
Malý princ – rozprávka pre dospelých. Malý princ – filozofický traktát pre deti. Obe označenia sa používajú a obe sú výstižne. Toto dielo skutočne dokáže zaujať deti a rovnako uspokojiť dospelého čitateľa. A pre obe cieľové skupiny má zásadné posolstvo. Pre každú iné. Dospelých nabáda aby sa učili od detí a deťom naopak ukazuje, že nie všetko, čo dospelí vravia či robia, musí byť vždy správne.
Mnohé z myšlienok Malého princa sa vyskytujú už v skoršom Exupéryho diele, v Zemi ľudí. Z úst dieťaťa (malého princa), však tieto myšlienky pôsobia zrozumiteľnejšie, dostupnejšie a jednoduchšie. A keďže v jednoduchosti je krása, stala sa táto kniha jedným z najobľúbenejších literárnych diel 20. storočia. Existujú ľudia (a nie je ich málo), ktorí sú schopní čítať „princa“ stále dookola. Alebo majú obľúbené miesta, myšlienky. Niečo ako biblia. Preto je na mieste otázka, aký význam má inscenovanie tohto diela. Naša inscenácia nemá ambíciu prinášať nové, prevratné interpretácie. Prečo ukazovať niečo, čo všetci poznajú? Odpoveď je jednoduchá. Práve preto, že to všetci poznajú. A milujú. Toto dielo pôsobí rovnako silno na rozum aj cit. Tým pádom vzniká nekonečné množstvo kombinácií a vo výsledku interpretácií. Jednoducho povedané – koľko ľudí, toľko malých princov. A koľko malých princov poznáme, o toľko budeme múdrejší.
Okrem toho si myslím, že keby to tak aj nebolo, keby naša inscenácia nikomu nič zaujímavé neodhalila, aj tak má zmysel ju urobiť. Myšlienky malého princa sú natoľko užitočné pre život, že má cenu si ich občas len tak pripomenúť. (Eva Ogurčáková)
Tvorivý tím:
Réžia: Šimon Spišák
Asistentka réžie: Eva Ogurčáková
Scńografia: Karel Czech
Hudba: Peter Vaňouček
Svetelný dizajn: Ján Čief
Zvuk: Dušan Ivan
Výroba scény a kostýmov: Miroslava Zelníková
Text nahovoril: Milan Vojtela
Produkcia: Matúš Petričko a Zuzana Javorská
Uskutočnili sa :
Divadelné skúšky 20x Malý princ
Predstavenie 3x BB – 1x Na paši, 1x Dobrý človek zo Sečuánu, 1x premiéra Malý princ
Vzdelávacia činnosť
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Máj 2016

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
Pripravovali sme Bratislavskú premiéru inscenácie Na paši v priestoroch Malej scény STU. Predstavenia sa zúčastnila aj autorka knihy Maťko a Kubko Mariána Grznárová a herečka Zuzana Kronerová.
Uskutočnili sa :
Skúšky 15x – Malý princ, Na paši
Predstavenia 5x – 3x Na paši, 2x Malý princ
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Jún 2016

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla,technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
S inscenáciou Na paši sme absolvovali dva divadelné zájazdy. Najprv sme odohrali predstavenie v Topoľčanoch, kde sme pre miestne deti zahrali predstavenie v priestoroch obchodného centra a v Detve v rámci programu MDD. Pre banskobystrické deti sme odohrali štyri predstavenia.
Tohtoročnú 21. divadelnú sezónu sme uzavreli netradične. Inscenácia Na paši trochu inak. Zdá sa nám, že tento svet sa zbláznil, poprehadzoval svoje pravidlá, preusporiadal spôsob svojho fungovania a tým sa stal nepochopiteľnejší a neprehľadnejší. Preto sme sa rozhodli vyskúšať tento uhol pohľadu i my. Poprehadzovali sme svoje pravidlá, preusporiadali sme spôsob nášho fungovania a možno o niečo viac pochopíme, čo sa deje okolo nás. Vybrali sme si pre tento experiment pre nás to najprirodzenejšie čo máme. A to divadelné predstavenie. Vymenili sme si úlohy, vyskúšali kožu toho druhého, pozreli na známe veci iným pohľadom. Z ekonómky sa stala bábkovodička, z pohybového pedagóga herec, z lektorky korepetícií speváčka, z riaditeľky denného centra rozprávačka, z umeleckej riaditeľky herečka a z hercov uvádzač a režisér.
Uskutočnili sa :
Skúšky 10x – Malý princ a Na paši
Predstavenia 7x – 6 x Na paši, 1x Malý princ

Júl 2016

Bežná činnosť
Činnosti týkajúce sa ukončenia divadelnej sezóny, polročné správy a vyúčtovania, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
V rámci spolupráce s Univerzitou v Ružomberku sme odohrali divadelné predstavenie v priestoroch univerzity v rámci programu Detskej univerzity.
Uskutočnili sa :
Skúšky 1x – Na paši
Predstavenia 1x Na paši

August 2016

Bežná činnosť
Činnosti týkajúce sa prípravy novej divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
Hlavnou aktivitou tohto mesiaca bolo organizačné zabezpečenie projektu Divadlo na cestách, ktorý bol podporený Ministerstvom zahraničných vecí.
Hlavným cieľom tohto projektu bolo umožniť študentom stredných a vysokých škôl spoznať ľudí
s mentálnym postihnutím a ich práva. Myslíme si, že teoretické informácie, ktoré študenti získavajú prostredníctvom školského vzdelávania musia byť doplnené osobnou skúsenosťou. Ako budúcich profesionálov sme ich lepšie pripravovali na situácie, v ktorých sa budú konfrontovať s ľuďmi
s mentálnym postihnutím, na situácie v ktorých budú mať možnosť ovplyvňovať ich postavenie
a fungovanie v spoločnosti, a hlavne dodržovanie ich práv. Hovoríme o študentoch rôznych odborov. Od učiteľov, vychovávateľov a sociálnych pracovníkov cez právnikov, lekárov či ekonómov.
Divadlo s týmto projektom navštívilo aj ďalšie mestá Slovenska. Konkrétne Bratislava, Lučenec, Prešov, Nitra, Košice, Trenčín.
V týchto mestách sa realizovali predstavenia a diskusie so študentami. Odohrali sme vždy doobedňajšie študentské predstavenia a večerné predstavenia pre širokú verejnost.
Čítajte viac: http://nasabystrica.sme.sk/c/20361917/divadlo-z-pasaze-sa-vydava-na-cesty.html#ixzz4SL19g7El
Zároveň sme spoluorganizovali hudobný festival s názvom Konczom augusta fest, na ktorom dostali možnosť vystúpiť prevažne kapely z Banskej Bystrice a tým sme pomohli spropagovať domácu hudobnú scénu.

September 2016

Bežná činnosť
Činnosti týkajúce sa prípravy novej divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
Začiatok novej divadelnej sezóny už tradične patril príprave každoročnej aktivity a to Otváraniu divadelnej sezóny. Pripravili sme performance, ktorá zrekapitulovala aktivity starej divadelnej sezóny a predstavila nové aktivity nadchádzajúcej sezóny. Tohtoročným divadelným patrónom sa stal náš dlhoročný kolega William Longden z Londýna. Tento umelec vyrába hudobné nástroje pre ľudí
s postihnutím, na ktorých neskôr tvoria a hrajú. Mestským patrónom bol viceprimátor mesta Banská Bystrica Jakub Gajdošík.
Uskutočnili sa :
Skúšky 15x – Otváranie divadelnej sezóny.
Predstavenia 2x – 1x inscenácia Na paši 1x Otváranie divadelnej sezóny

Október 2016

Bežná činnosť
Činnosti týkajúce sa prípravy novej divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
Zúčastnili sme sa medzinárodného divadelného festivalu v Ostrave – Divadlo bez bariér s inscenáciou
Na paši. Začali sme realizovať projekt Divadlo na Cestách. Prvou zastávkou v rámci projektu bolo mesto Lučenec. Ďalšou zastávkou bola Bratislava – Malá scéna STU, kde sme odohrali študentské aj večerné predstavenie. Všetky predstavenia boli vypredané.
Uskutočnili sa :
Skúšky 6x – Na paši, Malý princ
Predstavenia 5x – 1x Na paši, 4x Malý princ

November 2016

Bežná činnosť
Činnosti týkajúce sa divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
Zúčastnili sme sa divadelného festivalu Integrace slunce v Prahe, kde inscenácia Malý princ mala svoju Českú premiéru. Pokračovali sme v projekte Divadlo na Cestách, v rámci ktorého sme navštívili mestá Prešov a Nitra. Kde sme odohrali študentské a verejné predstavenia. Realizovali sme verejnú skúšku, na ktorej sa zúčastnili študenti VŠ, odboru sociálna práca z Levíc.
Uskutočnili sa :
Skúšky 3x – Malý princ
Predstavenia 3x –3x Čakanie Malý princ
Verejná skúška 1x

December 2016

Bežná činnosť
Činnosti týkajúce sa prípravy divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
Uskutočnili sa posledné predstavenia v rámci projektu Divadlo na cestách. Odohrali sme študentské a večerné predstavenia v Košiciach a v Trenčíne. Realizovali sme aj Mikuláša pre materskú školu z Banskej Bystrice.
Uskutočnili sa :
Skúšky 3x – Malý princ
Predstavenia 3x –Malý princ
Mikuláš pre materskú školu

Koncoročná správa Mestského divadla – Divadla z Pasáže za rok 2015

Divadlo z Pasáže je prvé profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku začalo pracovať s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Zároveň je prvé a momentálne jediné mestské komunitné divadlo, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym k v strednej a východnej Európe. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť.
Od svojho vzniku naštudovalo 23 inscenácií, natočilo celovečerný hraný film (Z denníka jedného vagóna), natočilo 4 televízne dokumenty, zorganizovalo 6 ročníkov medzinárodného bienálneho divadelného festivalu komunitného umenia Arteterapia, zúčastnilo sa medzinárodných festivalov, divadelných prehliadok a workshopov v Dánsku, Fínsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Portugalsku, Francúzku, Španielsku, Veľkej Británii, Slovinsku, Poľsku, Maďarsku, atď. V roku 2009 absolvovalo turné po USA – Cedar Rapids, San António, New York. V roku 2011 vytvorilo inscenáciu Cudzinec/Stranger v San Antóniu v divadle Jump-Start Performance Co.
Tento rok 29.júna divadlo oslávilo 20. rokov svojej existencie.

Január 2015

Bežná činnosť
Začiatok roka bol venovaný prevažne projektovej činnosti, finalizácii dramaturgického plánu na rok 2015. Dokončovali sa záverečné správy k už realizovaným projektom z roku 2014 a pripravovali sa nové projekty, zamerané na umelecké a vzdelávacie aktivity divadla.
Ďalej sa uskutočňovali prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky. Administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov.
Podané žiadosti o projekt na Ministerstve kultúry
Vzdelávací projekt pre hercov
Nová inscenácia
Vytvorenie hudobného CD nosiča Mechúrik Koščúrik
Divadelná činnosť
Hranie divadelných inscenácií nám skomplikoval fakt, že traja herci s hereckého súboru sa ocitli kvôli zdravotným problémom dlhodobo PN. Z toho dôvodu sme nemohli realizovať divadelné predstavenia pre dospelého diváka. Jediná inscenácia, ktorá sa mohla hrať bolo detské predstavenie Kde je metla. Aj z toho dôvodu sme sa začali zameriavať v tomto mesiaci viac na detského diváka. Začali sme oslovovať materské a základné školy.
Zároveň sa začala realizovať dramaturgická príprava programu k 20. výročiu existencie divadla.
Uskutočnili sa :
Divadelné skúšky 7x predstavenie Kde je metla
Predstavenia 1x BB – Kde je metla
Vzdelávacia činnosť
Divadlo vytvorilo jedinečný systém vzdelávania dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Našim zámerom je pokračovať v dlhoročnom a systematickom umeleckom vzdelávaní hercov Divadla z Pasáže. Toto vzdelávanie prepája viaceré druhy umenia, poskytuje praktické i teoretické informácie o divadle a herectve. Poskytuje prierez všetkými historickými obdobiami vzniku a vývoja divadla, v praktických častiach sa herci oboznamujú s množstvom divadelných techník a zručností.
Zároveň sú im sprostredkované informácie aj z iných oblastí umenia, ktoré sa prelínajú práve v divadelnom umení.
Vzdelávací systém nášho komunitného divadla sa vyvíjal na základe potrieb osobnostného rozvoja hercov a umeleckých ambícií divadla. Pokračovanie projektu vzdelávania je nevyhnutnou súčasťou umeleckej tvorby v komunitnom divadle.
Externí lektori:
Dominika Doniga – hlasová korepetítorka
Martin Novák – lektor hudby
Monika Kováčová – dejiny divadla
Štefan Lengyel – lektor herectva
Zuzana Úradníčková – výtvarné dielne
Stredoslovenská galéria – výtvarno-vizuálne workshopy
Interní lektori:
Peter Vrťo – lektor pohybu
Ľudmila Veverková – lektorka hodín komunikácie
Anna Tomaštíková – lektorka hudby
Miroslava Zelníková – lektorka krajčírskej dielne
Eva Ogurčáková – lektorka javiskového prejavu
Vzdelávanie hercov: lektor: Štefan Lengyel, lektorka: Zuzana Úradníčkova, lektorka: Monika Kováčová

Február 2015

Bežná činnosť
Uskutočňovali sa prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky. Administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov. Príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy.
Divadelná činnosť
Hranie inscenácií pre dospelého diváka sme stále nemohli realizovať z hore uvedeného dôvodu. Jeden z hercov absolvoval operáciu ramena, herečka dlhodobo podstupovala rehabilitáciu nohy a ďalší herec mal komplikovaný zápal pooperačnej rany.
Z tohto dôvodu sme vymysleli projekt vytvorenia hudobného CD nosiča, ktorý by obsahoval piesne z našej detskej inscenácie Kde je metla? Zároveň sme pracovali na programe a koncerte v rámci krstu CD Kde je myš? Na koncerte odzneli skladby z divadelnej rozprávky Kde je metla? Spolu s hercami z Divadla z Pasáže (Ján Kinčeš, Lucia Krajčiová, Michal Daniš) hrali a spievali profesionálni bystrickí hudobníci (Martin Novák, Michaela Turcerová a Anna Tomaštíková).
Realizovali sme hranie inscenácie Kde je metla a začali sme vo väčšej miere organizovať Verejné skúšky pre študentov stredných a vysokých škôl.
Uskutočnili sa :
Skúšky 10 x predstavenie Kde je metla
Predstavenia: 2x BB – Kde je metla
Koncert a krst CD Kde je myš
Verejné skúšky 4x
Vzdelávacia činnosť
Popri horeuvedených aktivitách sme sa aj naďalej zaoberali kontinuálnou vzdelávacou činnosťou hercov divadla a širokej verejnosti.
Uskutočnili sa aj verejné skúšky, kde okrem zhliadnutia ukážky divadelného predstavenia mali študenti možnosť zúčasniť sa divadelnej skúšky s možnosťou priamo sa zapojiť do hlasovej a pohybovej prípravy hercov na predstavenie. Účastníci mohli vidieť priamo metódy práce s ľuďmi s mentálnym postihnutím na javisku, vidieť proces vzniku divadelných predstavení a tým nahliadnuť do zákulisia divadla a života tejto komunity. Zároveň sa oboznámiť s fungovaním a aktivitami divadla. Bližšie sme sa rozprávali o živote ľudí s mentálnym postihnutím a o iných komunitách, s ktorými divadlo pracovalo.
Verejné skúšky sú pre študentov s humanitným zameraním istým štartovacím mostíkom, ktorý im do budúcnosti uľahčí prácu a komunikáciu s ľuďmi s hendikepom.

Marec 2015

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky
Divadelná činnosť
Pri príležitosti 20. výročia existencie divadla sme začali pripravovať výstavu, ktorá by mapovala činnosť divadla. Začali sme kompletizovať fotografickú dokumentáciu inscenácií a iných aktivít, ktoré divadlo realizovalo v priebehu svojej dvadsať ročnej existencie. Mnohé materiály ako fotografie, plagáty, pozvánky sa museli digitalizovať. Nadviazali sme spoluprácu s grafikom a výtvarníkom Dušanom Krnáčom, ktorý s divadlom spolupracuje už niekoľko rokov. Začal vznikať vizuál výstavných panelov, ktoré mali byť vystavené začiatkom apríla v priestoroch Radnice v Banskej Bystrici.
Uskutočnili sa :
Divadelné skúšky 20 x – skúšky inscenácie Čakanie na Go(do)ta, Rómeo a Júlia
Predstavenia 4x – inscenácia Kde je metla a Rómeo a Júlia BB.
Verejné skúšky 2x – študenti UMB BB katedra psychológie
Vzdelávacia činnosť
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Apríl 2015

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
Uskutočnili sa skúšky pripravovanej predpremiéry inscenácie Čakanie na Go(do)ta. Inscenácia vznikla v spolupráci s režisérkou Katarínou Mišíkovou Hitzingerovou, hudobníkom Tomášom Krištofom a scénografom Dušanom Krnáčom. Táto inscenácia bola súčasťou programu, ktorý divadlo pripravilo v rámci osláv 20.výročia existencie divadla v júny.
Prebiehala príprava programu na Oslavu narodenín, ktorá sa uskutočnila 27.júna v priestoroch Divadla z Pasáže.
Uskutočnili sa :
Divadelné skúšky 25x Čakanie na Go(do)ta, inscenácia Rómeo a Júlia
Predstavenie 4x BB inscenácia Rómeo a Júlia a Kde je metla
Vzdelávacia činnosť
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Máj 2015

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
4. mája sa uskutočnila vernisáž výstavy 20… a predsa sa hrá. Výstava bola inštalovaná v priestoroch Radnice a trvala celý mesiac. Zároveň sme spoločne s RTVS natáčali reláciu Cesty, ktorá mala zmapovať činnosť divadla a spolupracujúcich organizácií – Denné centrum pri Divadle z Pasáže a podporovaného bývania DOM.
Participovali sme na projekte Noc literatúry.
Uskutočnili sa :
Skúšky 22x – Čakanie na Go(do)ta, príprava na verejné prezentácie
Predstavenia 2x – Rómeo a Júlia
Vernisáž 20… a predsa sa hrá
Noc literatúry
Vzdelávacie činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Jún 2015

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
V tomto mesiaci sme sa s divadelným predstavením Kde je metla zúčastnili dvoch prestížnych divadelných festivalov. Prvý sa uskutočni v Nitre. Organizátorom festivalu Stretnutie je Staré divadlo Karola Spišáka a účastníkmi sú prevažne študenti a divadelní umelci z krajín Vyšegrátskej štvorky. Ďalší festival Dotyky a spojenia, je ukážkou najlepších predstavení, ktoré vznikli predchádzajúcu divadelnú sezónu na Slovensku a pre divadlo bolo veľkým ocenením pozvanie na tento festival. Organizátorom festivalu je Martinské divadlo.
Koniec mesiaca bol venovaný Oslave narodenín Divadla. Pri tejto príležitosti sme pripravili program, ktorý pozostával z predpremiéry inscenácie Čakanie na Go(do)ta a koncertami hudobníkov, ktorí počas dvadsaťročnej histórie divadla s nami spolupracovali: Vigo Vigaš, Martin Novák, Michaela Turcerová, Rasťo Kašiar, Tomáš Krista, Andrej Debnár, Peter Vaňouček, Andrej Krajčovič, Juraj Haško, Anna Tomaštíková. Ďalším programom bola premiéra video rozhovorov. Rozhovory o Pasáži vznikli zo stretnutí s režisérmi, dramaturgmi, hudobníkmi, manažérmi a inými spolupracovníkmi, ktorí v priebehu dvadsiatich rokov s divadlom spolupracovali. Vybrali sme 20 z nich, s ktorými sme spoločne s dokumentaristom Michalom Kočišom natočili rozhovory.
Uskutočnili sa :
Skúšky 26x – Čakanie na Go(do)ta, príprava na verejné prezentácie
Predstavenia 6x – inscenácia Kde je metla 1x Martin, 1x Nitra, 2x BB, Rómeo a Júlia 2x BB
Predpremiéra inscenácie Čakanie na Go(do)ta a program Oslava narodenín

Júl 2015

Bežná činnosť
Činnosti týkajúce sa ukončenia divadelnej sezóny, polročné správy a vyúčtovania, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
V rámci spolupráce s Univerzitou v Ružomberku sme odohrali divadelné predstavenie v priestoroch univerzity v rámci programu Detskej univerzity.
Uskutočnili sa :
Skúšky 1x – Kde Je metla?, príprava na verejné prezentácie
Predstavenia 1x – inscenácia Kde je metla 1x Ružomberok

August 2015

Bežná činnosť
Činnosti týkajúce sa prípravy novej divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
V tomto mesiaci sme absolvovali mini turné po Českej republike. Zúčastnil sme sa festivalov Menteatral v Neratove a Quijotová šedesátka v Lipnici nad Sázavou. Zároveň sme pripravovali hrací plán pre nadchádzajúci sezónu.
Uskutočnili sa :
Skúšky 2x – Kde je metla?, príprava na verejné prezentácie
Predstavenia 2x – inscenácia Kde je metla 1x Neratov (ČR), 1x Lipnica nad Sázavou (CR)

September 2015

Bežná činnosť

Činnosti týkajúce sa prípravy novej divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
V septembri 2015 začala nová divadelná sezóna, v rámci ktorej sme pripravili premiéru divadelnej inscenácie Čakanie na Go(do)ta, ktorá sa uskutočnila koncom mesiaca. Keďže predpremiéra, ktorá sa realizovala v júni v rámci osláv 20. výročia existencie divadla sa uskutočnila v exteriéroch divadla. Bolo nutné prispôsobiť inscenáciu podmienkam javiskového interiérového hrania. Zároveň sme dostali pozvanie na prestížny divadelný festival Divadelná Nitra. Naša inscenácia sa stala súčasťou programu tohto medzinárodného festivalu.
Uskutočnili sa :
Skúšky 18x – Čakanie na Go(do)ta, príprava na premiéru
Predstavenia 3x – inscenácia Kde je metla 1x Nitra a 1x Sliač , 1x Čakanie na Go(do)ta – premiéra

Október 2015

Bežná činnosť
Činnosti týkajúce sa prípravy novej divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
Po premiérovom mesiaci sme október mohli nastaviť ako klasický hrací mesiac. Preto sa v dramaturgii predstavení striedali inscenácie, ktoré máme v aktívnom repertoári ( Čakanie na Go(do)ta, Dobrý človek zo Sečuánu a Kde je metla). V Banskej Bystrici sme odohrali 5 divadelných predstavení a zároveň sa uskutočnili 2 zájazdové predstavenia v Žiline a v Bánovciach. Zároveň sa uskutočnila Verejná skúška pre študentov UMB Katedry andragogiky.
Uskutočnili sa :
Skúšky 6x – Čakanie na Go(do)ta, Dobrý človek zo Sečuánu, Kde je metla?
Predstavenia 7x – inscenácia Kde je metla, 1x Žilina,1x Bánovce,1x ZŠ Radvaň, 2x Čakanie na Go(do)ta, 2x Dobrý človek zo Sečuánu.
Kultúrne centrum Žilina Stanica Záriečie

November 2015

Bežná činnosť
Činnosti týkajúce sa prípravy novej divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
Už tradične sa v novembri uskutočnila Noc divadiel, do ktorej sa divadlo zapája od začatia jej fungovania na Slovensku. Tento rok sme ju poňali netradične a celý program sme venovali hercovi Mojmírovi Podlipnému, ktorý nás nečakane opustil minulý rok.
Ďalšou aktivitou bola účasť na divadelnom festivale Integrace Slunce v Prahe. Zároveň sme dostali pozvanie od známeho Slovenského divadla – Divadlo Pôtoň aby sme s inscenáciou Čakanie na Go(do)ta hosťovali v ich priestoroch v obci Bátovce.
Uskutočnili sa :
Skúšky 8x – Čakanie na Go(do)ta, Dobrý človek zo Sečuánu
Predstavenia 6x –3x Čakanie na Go(do)ta 1x Praha, 1x Bátovce, 1x BB, 3x Dobrý človek zo Sečuánu, BB
Program na Noc divadiel – Noc Mojmírova

December 2015

Bežná činnosť
Činnosti týkajúce sa prípravy novej divadelnej sezóny, organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
RTVS nás tento rok oslovila na účinkovanie v relácii Slovensko 2015 Advent. Priami prenos sa uskutočnil v rekonštruovanom priestore Robotníckeho domu v Banskej Bystrici. Prostredníctvom dvoch našich členov bola spropagovaná činnosť divadla a zároveň mesto Banská Bystrica, ktoré naše divadlo reprezentuje doma i v zahraničí.
Naďalej pokračovala naša divadelná činnosť prostredníctvom hrania divadelných inscenácii. Zároveň sa skúšala nová inscenácia pre deti s názvom Ďalšie putovanie alebo putovania nie je nikdy dosť, ktorá bude mať premiéru v januári 2016.
Uskutočnili sa :
Skúšky 3x – Čakanie na Go(do)ta, BB
Predstavenia 3x –3x Čakanie na Go(do)ta, BB
Slovensko 2015 Advent – priamy prenos RTVS

Koncoročná správa Mestského divadla – Divadla z Pasáže za rok 2014

Január 2014

Bežná činnosť
Začiatok roka bol venovaný prevažne projektovej činnosti, finalizácii dramaturgického plánu na rok 2014. Dokončovali sa záverečné správy k už realizovaným projektom z roku 2013 a pripravovali sa nové projekty, zamerané na umelecké a vzdelávacie aktivity divadla.
Ďalej sa uskutočňovali prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky. Administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov.
Realizovali sa dokončovacie práce na výstavbe Divadelnej Skúšobne. Foto je prílohou správy.
Príprava Medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia.
Podané žiadosti o projekt na Ministerstve kultúry
Vzdelávací projekt pre hercov
Nová inscenácia
Medzinárodný divadelný festival Arteterapia
Divadelná činnosť
Mesiac január bol venovaný dramaturgickej a technickej príprave novej inscenácie Dobrý človek zo Sečuánu od Bertolda Brechta v réžii Šimona Spišáka, ktorá bola odpremiérovaná 29.04.2014. V januári prebiehali prípravy scenáru, dramaturgie, príprava miestnosti na skúšanie, oslovoval sa tvorivý tím.
Tvorivý tím:
Réžia: Šimon Spišák
Asistentka réžie: Eva Ogurčáková
Hrajú: Lucia Krajčiová, Michal Daniš, Mojmír Podlipný, Peter Vaculčiak, Marek Mojžiš, Ján Kinčeš, Ivan Blaško, Miriam Kujanová, Dana Snopková, Tomáš Debnár, Lýdia Rybárová, Peter Hudec, Peter Gregor, Veronika Lačná
Scénografia: Dušan Krnáč
Kostýmy: Zuzana Úradníčková
Hudba: Juraj Haško
Výroba kostýmov: Miroslava Zelníková
Svetelný technik: Ján Čief
Hudobný technik: Michal Pavúk
Produkcia: Matúš Petričko, Zuzana Javorská
Odborná spolupráca: Peter Vrťo, Ľudmila Veverková, Michala Štubňová
Usktutočnili sa :
Divadelné skúšky 5x predstavenie 3 x (A)
Predstavenia 1x BB – 3 x (A)
Živá knižnica 1x Škola u Filipa
Vzdelávacia činnosť
Vo vzdelávacej činnosti sme naďalej pokračovali v našom dlhodobejšom projekte vzdelávania hercov divadla. Zámerom projektu je prostredníctvom workshopov vzdelávať hercov Divadla z Pasáže v oblasti dejín divadla, a tým im poskytnúť divadelný prierez všetkými historickými obdobiami vzniku a vývoja divadla. Našou snahou je sprostredkovať hercom osobnú intenzívnu skúsenosť s divadlom, jeho historickým vývojom a premenami.
Chronologicky sme pokračovali v ďalšej téme dejín divadla a to stredovekým divadlom. Prostredníctvom lektorov sa herci oboznámili s obdobím stredoveku z pohľadu divadla, resp. umenia, ale aj spoločenského života a fungovania ľudí žijúcich v Stredoveku.
V januári sa zároveň uskutočnil aj týždenný intenzívny workshop s lektorkou Dominikou Donigou. Hlasový workshop zameraný na objavovanie farieb ľudského hlasu, kde hudobným nástrojom je ľudské telo.
Externí lektori:
Dominika Doniga – hlasová korepetítorka
Martin Novák – lektor hudby
Monika Kováčová – dejiny divadla
Anna Tomaštíková – tvorivé dielne
Štefan Lengyel – lektor herectva
Zuzana Úradníčková – výtvarné dielne
Richard Niederland – dejiny divadla
Centrum voľného času – viacero zahraničných dobrovoľníkov, interaktívne hodiny komunikácie.
Interní lektori:
Peter Vrťo – lektor pohybu
Ľudmila Veverková – lektorka hodín komunikácie
Michala Štubňová – lektorka praktických cvičení sociálnych zručností
Miroslava Zelníková – lektorka krajčírskej dielne
Eva Ogurčáková – lektorka javiskového prejavu

Február 2014

Bežná činnosť
Uskutočňovali sa prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky. Administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov. Príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy.
Realizovali sa dokončovacie práce na výstavbe Divadelnej Skúšobne. Foto je prílohou správy.
Príprava Medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia.
Divadelná činnosť
Vo februári sa začala skúšať nová inscenácia Dobrý človek zo Sečuánu. Skúšalo sa dvojfázovo od 09:00 do 12:00 a od 13:30 do 16:00.
Skúšky Dobrý človek zo Sečuánu
Usktutočnili sa :
Skúšky 20 x predstavenie Dobrý človek zo Sečuánu
Predstavenia: 1x BB – 3 x (A)
Čajovnička 1x
Verejné skúšky 3x
Vzdelávacia činnosť
Popri horeuvedených aktivitách sme sa aj naďalej zaoberali kontinuálnou vzdelávacou činnosťou hercov divadla a širokej verejnosti.
Uskutočnili sa aj verejné skúšky, kde okrem zhliadnutia ukážky divadelného predstavenia mali študenti možnosť zúčasniť sa divadelnej skúšky s možnosťou priamo sa zapojiť do hlasovej a pohybovej prípravy hercov na predstavenie. Účastníci mohli vidieť priamo metódy práce s ľuďmi s mentálnym postihnutím na javisku, vidieť proces vzniku divadelných predstavení a tým nahliadnuť do zákulisia divadla a života tejto komunity. Zároveň sa oboznámiť s fungovaním a aktivitami divadla. Bližšie sme sa rozprávali o živote ľudí s mentálnym postihnutím a o iných komunitách, s ktorými divadlo pracovalo.
Verejné skúšky sú pre študentov s humanitným zameraním istým štartovacím mostíkom, ktorý im do budúcnosti uľahčí prácu a komunikáciu s ľuďmi s hendikepom.
Vzdelávacie aktivity divadla pre deti

Marec 2014

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Realizovali sa dokončovacie práce na výstavbe Divadelnej Skúšobne. Foto je prílohou správy.
Príprava Medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia.
Divadelná činnosť
Pokračuje príprava a skúšanie inscenácie Dobrý človek zo Sečuánu.
Naďalej sa uskutočnovali aktivity divadla s názvom Čajovnička. Je to jedna z aktivít, ktorá je dlhodobou súčasťou nášho divadla. Každé ráno v divadle začíname s hercami varením čaju a rozhovormi, ktoré sú hlavnou súčasťou tejto aktivity. Rozprávame sa o našich snoch, udalostiach, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti a aj nás samotných. Prostredníctvom čajovničiek harmonicky začíname naše ráno a zároveň máme platformu, prostredníctvom ktorej sa naši herci môžu vyrozprávať z problémov, ktoré ich ťažia. Uvedomili sme si, že je to výborný spôsob, ako si v tejto uponáhľanej dobe nájsť priestor pre samých seba. Rozhodli sme sa to sprostredkovať aj ľuďom žijúcim okolo nás – obyvateľom Banskej Bystrice. Preto sa tieto Čajovničky uskutočnili v poobedňajších hodinách pre širokú verejnosť, ktorá má takto možnosť na chvíľku sa zastaviť a príjemne stráviť pár chvíľ zo svojho dňa.
Usktutočnili sa :
Divadelné skúšky 20 x – skúšky inscenácie Dobrý človek zo Sečuánu, 3 x (A), Rómeo a Júlia
Predstavenia 2x – inscenácia 3 x (A) a Rómeo a Júlia BB.
Čajovnička: 1x
Verejné skúšky 2x – študenti UMB BB katedra psychológie
Vzdelávacia činnosť
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Apríl 2014

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Realizovali sa dokončovacie práce na výstavbe Divadelnej Skúšobne. Foto je prílohou správy.
Príprava Medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia.
Divadelná činnosť
Príprava a premiéra novej inscenácie Dobrý človek zo Sečuánu. Táto hra dostáva do popredia dôležitú a večnú otázku dobra a zla. Otázku, ktorá riadi samotnú ľudskú existenciu. Je možné konať iba dobro? Prečo pre dobro jedného je nutné ublížiť viac či menej priamo niekomu inému? Ako vôbec konať dobré veci, dobré skutky? Nie je podstata dobra rýdzo subjektívna, rovnako ako podstata zla? Existuje vôbec nejaké všeobecné dobro? A nie je možné, že všeobecné dobro je to najhoršie? Je dobro ubližovať sebe samému na úkor dobra iných? Možno je dobro len domnienkou. Rovnako ako zlo. A možno vôbec nie. A existujú vôbec dobrí ľudia? Je dôležité sa nad tým zamýšľať. Dôležité na to nezabudnúť. Dôležité si neustále klásť tieto otázky. Dôležité hľadať dobro sám v sebe. Premiéra 29.04. o 19:00 v Záhrade – centre nezávislej kultúry.
Predstavenie Dobrý človek zo Sečuánu
Usktutočnili sa :
Divadelné skúšky 21x inscenácia Dobrý človek zo Sečuánu
Predstavenie 1x BB inscenácia Dobrý človek zo Sečuánu
Premiéra 1x inscenácia Dobrý človek zo Sečuánu
Čajovnička 1x
Vzdelávacia činnosť
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Máj 2014

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Realizovali sa dokončovacie práce na výstavbe Divadelnej Skúšobne. Foto je prílohou správy.
Príprava Medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia.
Mechúrik v Mestskom parku
Divadelná činnosť
Uskutočnili sa reprízy najnovšej inscenácie Dobrý človek zo Sečuánu.
Usktutočnili sa :
Skúšky 6x – príprava na verejné prezentácie
Predstavenia 4x – inscenácia Mechúrik Koščúrik 1x – Kriváň, inscenácia Dobrý človek 3x – Záhrada – Centrum nezávislej kultúry BB.
Čajovnička 1x
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Jún 2014

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektové/ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
Od 3. do 6. júna sme organizovali šiesty ročník Medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia, ktorý spája sociálne komunitné divadlá, otvára možnosť konfrontácie umeleckej tvorby, ale aj nových trendov. Šiesty ročník sa uskutočnil v Bratislave aj zdôvodu nevyhovujúcich divadelných priestorov v Banskej Bystrici.
Cieľom tohto ročníka bolo stretnutie divadiel a umelcov, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú súčasný hospodársko-spoločenský stav v tej, ktorej krajine.
V prílohe prikladáme program festivalu.
Festival Arteterapia
Usktutočnili sa :
Skúšky 7x – príprava na verejné prezentácie
Predstavenia 8x – inscenácia Dobrý človek: 1x Bratislava, 1x Nitra, 2x BB, inscenácia Mechúrik Koščúrik: 1x Hrochoť, 1x Detská onkológia BB, 1x BB, inscenácia 3 x (A) 1x BB
Čajovnička 1x
Dokument Chránené uzemie
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Júl 2014

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
V júli (30. jún až 6. júl) sme absolvovali záverečné pracovné stretnutie v rámci projektu Creating comunities v Španielsku.. Bol to projekt zdokonaľovania kreatívnych a tímových schopností práce ľudí so zdravotným postihnutím so zámerom zlepšiť vedomie lokálnych komunít v kontexte kultúrnych nepomerov v oblasti rovnosti príležitostí pre ľudí s postihnutím. Našou úlohou v rámci partnerov z Anglicka, Španielska a Turecka bolo zabezpečenie divadelnej časti projektu. Vo Valencii sme absolvovali tanečný workshop, ktorý rozšíril naše zručnosti. Na záver sme vystúpili na hlavnom námestí v rámci historického centra Valencie.
Ďalšou aktivitou v rámci mesiaca júl bola Noc z archívu. Divadlo za svoju existenciu naskúšalo 21 inscenácií, natočili sme jeden celovečerný film Z denníka jedného vagóna, zrealizovali sme galaprogram pre Slovenskú televíziu Svetlá rámp v Pasáži a natočili dokumentárny film Chránené územie. Tieto produkcie a ďalšie staršie inscenácie diváci už nebudú mať možnosť vzhliadnuť na javisku a preto sme sa rozhodli uskutočniť letné večerné premietanie všetkých starších inscenácií a iných produkcií, ktoré sme počas svojej existencie realizovali. Premietanie sa uskutočnilo priamo v priestoroch divadla v novopostavenej Skúšobni.
Už tradične sme aj tento rok pokračovali v projekte Divadlo na sídliskách, tento rok sme sa prepojili s Mestom Banská Bystrica a predstavenie Mechúrik Koščúrik sme odohrali v rámci projektu Sídliskové večerníčky.
Tanečný workshop Valencia
Uskutočnili sa :
Skúšky 2x – príprava na verejné prezentácie
Predstavenia 1x – inscenácia Mechúrik Koščúrik v Sásovej
Noc z archívu 3x

August 2014

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
Tento mesiac bol pokračovateľom predchádzajúceho mesiaca. Uskutočnili sa aktivity ako Noc z archívu a Sídliskové večerníčky.
Zároveň sa realizovali aktivity súvisiace s Otváraním divadelnej sezóny a premiérou novej inscenácie s názvom Kde je metla?
Uskutočnili sa :
Skúšky 2x – príprava na verejné prezentácie
Predstavenia 2x – inscenácia Mechúrik Koščúrik na sídliskách Sásová – Rudlová a Fončorda
Noc z archívu 3x
Vzdelávacie činnosti
Herci divadla spoločne s výtvarníčkami Mariannou Mlynárčikovou a Nórou Ružičkovou počas leta spolupracovali na projekte Sto rokov skulinárstva, ktorého vyvrcholenie sa uskutočnilo v Bratislavskej galérii – Galéria 19. Herci sa s výtvarníčkami stretávali počas letného mesiaca a z rôznych predmetov bežného využitia ( vázičky, tanieriky ai.) vytvárali nové umelecké diela, ktoré boli neskôr súčasťou bratislavskej vernisáže.

September 2014

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
Tento mesiac sa niesol v duchu Otvárania divadelnej sezóny a premiéry novej detskej inscenácie Kde je metla. Celý mesiac sme venovali príprave programu a dokončovacím prácam na inscenácii.
Otváranie divadelnej sezóny sa uskutočnilo 27. septembra 2014 o 17:00 premiérou inscenácie Kde je metla? v réžii Petra Vrťu. Ďalej program pokračoval vernisážou výstavy Z garáže skúšobňa, ktorá mapovala proces výstavby divadelnej Skúšobne. Program ukončil koncert Martina Geišberga a Maoka.
Zároveň sme tento mesiac mali dva krát možnosť hrať pred medzinárodným publikom. Inscenáciu Chránené územie sme prvý krát odohrali pre banskobystrickú neziskovú organizáciu Komunitná nadácia Zdravé mesto, ktorá hosťovala zástupcov komunitných nadácií z krajín EU. Druhý krát sme inscenáciu uviedli pre zástupcov organizácií, ktorí pracujú rôznymi formami s ľuďmi s postihnutím. Zástupcovia boli z krajín: Poľsko, Česko, Ukrajina, Srbsko a Slovensko.
Premiéra Kde je metla? a Otváranie divadelnej sezóny
Uskutočnili sa :
Skúšky 21x – príprava na verejné prezentácie
Predstavenia 4x – inscenácia Kde je metla? 2x, inscenácia Chránené územie 2x
Čajovnička 1x
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Október 2014

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
V tomto mesiaci absolvovala umelecká riaditeľka divadla služobnú cestu do Talianska a Francúzska. Účelom cesty bolo pracovné stretnutie v Talianskom meste Carrara s prof. Di Marco Stefania z Academie di Belle Arti, ktorého účelom bolo dohodnúť spoluprácu Mestského divadla – Divadla z Pasáže s univerzitou. Spolupráca by mala prebiehať formou hosťovania študentov z univerzity v našom divadle v rámci medzinárodne praxe, ktorú univerzita plánuje rozbehnúť v roku 2015. Na univerzite sa nachádzajú katedry venujúce sa grafike a divadelnej scénografii, študenti z týchto odborov by mohli nájsť uplatnenie v rámci praxe v našom divadle.
Účelom druhej cesty v Paríži bolo stretnutie s riaditeľom komunitného divadla Theater du Cristal Olivierom Couderom a jeho kolegom Jozefom Rostockim. Priamo sme sa dohodli na rôznych formách spolupráce našich divadiel. Spolupráca bude prebiehať formou workshopov, hosťovaním predstavení medzi našim divadlom a divadlom Theater du Cristal a iných spoločných projektov, ktoré plánujeme spoločne realizovať. V súčasnosti budeme spoločne pracovať na projektoch, ktoré nám umožnia vzájomnú výmenu skúseností a dohodnutých aktivít.
Uskutočnili sa :
Skúšky 10x – príprava na verejné prezentácie
Predstavenia 3x – inscenácia Kde je metla? 2x, inscenácia Dobrý človek zo Sečuánu 1x
Čajovnička 1x
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

November 2014

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
Tento mesiac sme sa venovali príprave programu na 5. ročník Noci divadiel s podtitulom To sa ti nesnívalo! Spoločne s režisérkou Katarínou Vozárovou sme naskúšali divadelné predstavenie s názvom O mužovi, ktorému sa nikdy nesnívalo.
Zároveň sme sa zúčastnili divadelného festivalu Integrace Slunce v Prahe. A stali sme sa súčasťou aktivity organizovanej mestom s názvom Potulky mestom, kde sme účastníkov oboznámili s bohatou históriou nášho divadla.
Predstavenie Noc divadiel – O mužovi, ktorému sa nikdy nesnívalo
Uskutočnili sa :
Skúšky 12x – príprava na verejné prezentácie
Predstavenia 6x – inscenácia Kde je metla? 2x, inscenácia Dobrý človek zo Sečuánu 4x ( Zlaté Moravce, Praha, Banská Bystrica)
Čajovnička 1x
Noc divadiel 1x
Potulky mestom 1x
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

December 2014

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
Aj tento rok sme pripravili pre deti z materských škôl Mikulášsky program priamo v priestoroch divadla. Po odohratí divadelného predstavenia Kde je metla, Mikuláš, čert a anjel porozdávali deťom pripravené mikulášske prekvapenie. Prvý krát sa to uskutočnilo v priestoroch divadla vďaka novovybudovanej Skúšobni divadla.
Mikuláš v divadle
Uskutočnili sa :
Skúšky 8x – príprava na verejné prezentácie
Predstavenia 4x – inscenácia Kde je metla? 2x, inscenácia Dobrý človek zo Sečuánu 2x
Čajovnička 1x
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Koncoročná správa Mestského divadla – Divadla z Pasáže za rok 2013

Január 2013

Bežná činnosť
Začiatok roka bol venovaný prevažne projektovej činnosti a príprave dramaturgického plánu na rok 2013. Dokončovali sa záverečné správy k už realizovaným projektom z roku 2012 a pripravovali sa nové projekty zamerané na umelecké a vzdelávacie aktivity divadla.
Ďalej sa uskutočňovali prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky. Administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov.
Podané žiadosti o projekt na Ministerstve kultúry
Príbehy hercov DzP – príprava knihy
Vzdelávací projekt pre hercov
Nová inscenácia
Ďalšie žiadané projekty:
Nadácia VÚB
Nadácia SLSP
Nadácia Tesco
Divadelná činnosť
Celý mesiac bol venovaný príprave novej inscenácie Rómeo a Júlia, ktorá bola odpremierovaná 31.01.2013. V januári vrcholili prípravy kostýmov a scény. Divadelné skúšky prebiehali každý deň, od pondelka do piatka, od 09:00 hod. do 15:00 hod..
Tvorivý tím:
Réžia: Šimon Spišák
Asistentka réžie: Eva Ogurčáková
Hrajú: Marek Mojžiš – Rómeo, Lucia Krajčiová – Júlia, Mojmír Podlipný – Dojka, Lýdia Rybárová – pani Kapuletová, Michal Daniš – pán Kapulet, Peter Vaculčiak – gróf Paris, Tomáš Debnár – Merkucio, Ján Kinčeš – Tybalt, Dana Snopková – pani Monteková, Ivan Blaško – pán Montek, Peter Hudec – knieža Eskalus, Miriam Kujanová – Rosalina, Peter Gregor – mních, Veronika Lačná – Amor,
Scénografia: Dušan Krnáč
Kostýmy: Zuzana Janíčková
Výroba kostýmov: Miroslava Zelníková
Svetelný technik: Ján Čief
Hudobný technik a výroba scény: Stanislav Argaláš
Hudba: Peter Hudec a výber
Produkcia: Matúš Petričko, Danka Hrčková
Odborná spolupráca: Peter Vrťo, Markéta Dulavová, Ľudmila Veverková, Michala Štubňová
Usktutočnili sa:
Divadelné skúšky 19x – príprava novej inscenácie
Generálka 1x
Premiéra 1x – inscenácia Rómeo a Júlia
Novoročný koncert na Radnici 1x
Vzdelávacia činnosť
Vo vzdelávacej činnosti sme naďalej pokračovali v našom dlhodobejšom projekte vzdelávania hercov divadla. Zámerom projektu je prostredníctvom workshopov vzdelávať hercov Divadla z Pasáže v oblasti dejín divadla, a tým im poskytnúť divadelný prierez všetkými historickými obdobiami vzniku a vývoja divadla. Našou snahou je sprostredkovať hercom osobnú intenzívnu skúsenosť s divadlom, jeho historickým vývojom a premenami.
Chceli by sme chronologicky pokračovať v ďalšej téme dejín divadla a to Stredovekým divadlom. Prostredníctvom lektorov sa herci oboznámia s obdobím Stredoveku z pohľadu divadla, resp. umenia, ale aj spoločenského života a fungovania ľudí žijúcich v Stredoveku.
Vzdelávanie sa skladá z dvoch hlavných častí:
1.vzdelávanie hercov
2.naskúšanie novej inscenácie ako výstup vzdelávania
Externí lektori:
Dominika Doniga – hlasová korepetítorka
Martin Novák – lektor hudby
Anna Tomaštíková – tvorivé dielne
Tomáš Mischura – lektor herectva
Marek Guman – výtvarné dielne
Centrum voľného času – viacero zahraničných dobrovoľníkov, interaktívne hodiny komunikácie.
Interní lektori:
Peter Vrťo – lektor herectva
Ľudmila Veverková – lektorka hodín komunikácie
Michala Štubňová – lektorka praktických cvičení sociálnych zručností
Martin Rihay – lektor spoločenského správania
Markéta Dulavová – lektorka dramatoterapie
Miroslava Zelníková – lektorka krajčírskej dielne
Eva Ogurčáková – lektorka javiskového prejavu

Február 2013

Bežná činnosť
Uskutočňovali sa prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky. Administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov. Príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy. Príprava projektovej dokumentácie projektu Štúdio divadla. Oslovovali sa odborníci potrební na realizáciu projektu: architekt, stavbyvedúci, záhradná architektka. V tejto spolupráci začali vznikať prvé návrhy projektu.
Divadelná činnosť
V mesiaci február malo divadlo problémy s hracím priestorom v Banskej Bystrici. Divadelný priestor v Záhrade – Centre nezávislej kultúry prechádzal opätovnou rekonštrukciou a bol zavretý do apríla 2013. Iný divadelný priestor v Banskej Bystrici nie je k dispozícii na pravidelné hranie. Oslovili sme riaditeľov viacerých kultúrnych inštitúcií v meste, ale spolupráca sa nám z rôznych organizačných dôvodov nepodarila zrealizovať. Príprava knihy Príbehy hercov DzP.
Vzdelávacia činnosť
Popri horeuvedených aktivitách sme sa aj naďalej zaoberali kontinuálnou vzdelávacou činnosťou hercov divadla a širokej verejnosti.
Uskutočnili sa aj verejné skúšky, kde okrem vzhliadnutia ukážky divadelného predstavenia mali študenti možnosť zúčasniť sa divadelnej skúšky s možnosťou priamo sa zapojiť do hlasovej a pohybovej prípravy hercov na predstavenie. Účastníci mohli vidieť priamo metódy práce s ľuďmi s mentálnym postihnutím na javisku, vidieť proces vzniku divadelných predstavení, a tým nahliadnuť do zákulisia divadla a života tejto komunity. Zároveň sa oboznámiť s fungovaním a aktivitami divadla. Bližšie sme sa rozprávali o živote ľudí s mentálnym postihnutím a o iných komunitách, s ktorými divadlo pracovalo.
Verejné skúšky sú pre študentov s humanitným zameraním istým štartovacím mostíkom, ktorý im do budúcnosti uľahčí prácu a komunikáciu s ľuďmi s hendikepom.

Marec 2013

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky.
Divadelná činnosť
Realizovali sa divadelné predstavenia v prenajatých priestoroch Radnice. Príprava knihy – Príbehy hercov DzP.
Usktutočnili sa :
Divadelné skúšky 5 x – skúšky inscenácie Rómeo a Júlia
Predstavenia 2x – inscenácia Rómeo a Júlia na Radnici v BB.
Verejné skúšky 2x – študenti UMB BB, katedra psychológie
Premietanie filmu 1x – dokument z Turné divadla po USA s názvom Chránené územie pre Katolícke gymnázium v BB
Vzdelávacia činnosť
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov a zamestnancov divadla.

Apríl 2013

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky, príprava projektovej dokumentácie na stavbu Skúšobne divadla.
Divadelná činnosť
Uskutočnila sa premiéra novej aktivity divadla s názvom Čajovnička. Je to jedna z aktivít, ktorá je dlhodobou súčasťou nášho divadla. Každé ráno v divadle začíname s hercami varením čaju a rozhovormi, ktoré sú hlavnou súčasťou tejto aktivity. Rozprávame sa o našich snoch, udalostiach, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti a aj nás samotných. Prostredníctvom čajovničiek harmonicky začíname naše ráno a zároveň máme platformu, prostredníctvom ktorej sa naši herci môžu vyrozprávať z problémov, ktoré ich ťažia. Uvedomili sme si, že je to výborný spôsob, ako si v tejto uponáhľanej dobe nájsť priestor pre samých seba. Rozhodli sme sa to sprostredkovať aj ľuďom žijúcim okolo nás – obyvateľom Banskej Bystrice. Preto sa tieto Čajovničky uskutočnili v krásnych priestoroch Radnice, v poobedňajších hodinách pre širokú verejnosť, ktorá má takto možnosť na chvíľku sa zastaviť a príjemne stráviť pár chvíľ zo svojho dňa.
Príprava knihy – Príbehy hercov DzP.
Usktutočnili sa:
Divadelné skúšky 2x – inscenácia Rómeo a Júlia
Predstavenia 2x – inscenácia Rómeo a Júlia 2x v Banskej Bystrici na Radnici
Čajovnička 1x – v Banskej Bystrici na Radnici
Premietanie dokumentu Chránené územia 1x – v Banskej Bystrici na Radnici
Vzdelávacia činnosť
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov a zamestnancov divadla.

Máj 2013

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky, príprava projektovej dokumentácie na stavbu Skúšobne divadla, organizačné zabezpečenie MDD.
Divadelná činnosť
V spolupráci zo ZŠ Slobodného slovenského vysielača sme realizovali predstavenie Chránené územia pre študentov z Nemecka, Poľska a Slovenska. Ďalšou aktivitou bolo benefičné divadelné predstavenie Mechúrik Koščúrik, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Európa shopping center na podporu detí chorých na rakovinu v spolupráci s OZ Tridsaťpäťka – 35. Podieľali sme sa na organizovaní Medzinárodného dňa detí v Mestskom parku. Príprava knihy – Príbehy hercov DzP.
Usktutočnili sa :
Skúšky 8x – príprava na verejné prezentácie
Predstavenia 3x – inscenácia Mechúrik Koščúrik 2x – Banská Bystrica MŠ Spojová a Európa schopping center, inscenácia Chránené územia 1x – Záhrada – Centrum nezávislej kultúry BB.
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov a zamestnancov divadla.

Jún 2013

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky, príprava projektovej dokumentácie na stavbu Skúšobne divadla.
Divadelná činnosť
Dňa 1. júna sme v spolupráci s PKO organizovali Medzinárodný deň detí v Mestskom parku. Zároveň sa pripravoval koncert herca divadla Petra Hudeca s Danom Bártom v Pražskom divadle Archa pod názvom Nekonečná krajina Peťa Hudeca. Príprava knihy – Príbehy hercov DzP.
Usktutočnili sa :
Skúšky 6x – príprava na verejné prezentácie
Predstavenia 4x – inscenácia Mechúrik Koščúrik: 1x Banská Bystrica, Rómeo a Júlia 3x.
Klavírny koncert 1x – Praha
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov a zamestnancov divadla.

Júl 2013

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky, príprava projektovej dokumentácie na stavbu Skúšobne divadla.
Divadelná činnosť
Príprava projektu Divadlo na sídliskách, prostredníctvom ktorého sme sa priblížili obyvateľom Banskej Bystrice a prišli za nimi priamo k nim. Mesiac júl bol venovaní administratívnej a organizačnej príprave projektu. Prvé predstavenie sme realizovali 27. júla v Sásovej.
Usktutočnili sa :
Predstavenia: inscenácia Mechúrik Koščúrik: 1x Banská Bystrica – Krízové centrum, 2x Tekovské Nemce, 1x Banská Bystrica – Sásová: projekt Divadlo na sídliskách

August 2013

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky, začatie stavebných prác na Skúšobni divadla.
Divadelná činnosť
Realizovali sme projekt Divadlo na sídliskách, odohrali sme divadelné predstavenia na sídliskách: Fončorda, Sídlisko, Radvaň, Podlavice, Sásová.
Tento mesiac sme sa intenzívne zaoberali prípravou knihy Fotografa Ľukáša Rohárika, ktorý sa inšpiroval príbehmi a pocitmi, ktoré prežívajú herci z Pasáže vďaka celému tímu ľudí, ktorí sú súčasťou ich cesty za slobodou.
Záujem o túto tému inšpiroval fotografa k nápadu vytvoriť dokumentárnu publikáciu o hercoch Divadla z Pasáže, ktorá by obrazom a textom rozprávala ich príbeh. Gro knihy by tvoril fotografický cyklus (30-50) čiernobielych a farebných snímok z aktivít hercov v divadle. Zámerom nie je spracovať jednoduchý vizuálny záznam, ale vytvoriť subjektívny autorský súbor s ambíciou výtvarnej fotografie.
Predstavenia: inscenácia Mechúrik Koščúrik: 4x Banská Bystrica: Sídlisko, Fončorda, Radvaň, Podlavice.

September 2013

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky, začatie stavebných prác na Skúšobni divadla.
Divadelná činnosť
September sa niesol v znamení prípravy na Otváranie divadelnej sezóny. S režisérom Šimonom Spišákom herci pripravovali program, ktorým otvorili divadelnú sezónu.
Predstavenia:
inscenácia Mechúrik Koščúrik: 1x Zvolen, 1x Banská Bystrica, 1x Sásová – Leto v háji jelšovom
inscenácia Rómeo a Júlia: 1x Banská Bystrica
Čajovnička: 1x Banská Bystrica
Otváranie sezóny: 1x Banská Bystrica
Vzdelávacie činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov a zamestnancov divadla.

Október 2013

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky, začatie stavebných prác na Skúšobni divadla.
Divadelná činnosť
Od 5. do 12. októbra 2013 Divadlo z Pasáže hostilo v rámci projektu Creating Communities / Vytváranie komunít kolegov z National Star College (VB) – neštátna univerzita pre ľudí s postihnutím, Moments art danza and teatre (ES) – tanečné divadlo, ktoré tvorí s ľuďmi s postihnutím a organizáciou Ageder z Turecka, ktorá organizuje kurzy pre ľudí s postihnutím. Počas týchto dní spojilo umenie tridsať rozdielnych ľudí.
“Creating comunities” je projekt zdokonaľovania kreatívnych a tímových schopností práce ľudí so zdravotným postihnutím so zámerom zlepšiť vedomie lokálnych komunít v kontexte kultúrnych nepomerov v oblasti rovnosti príležitostí pre ľudí s postihnutím. Projekt sa venuje miere, či nedostatku previazanosti medzi lokálnymi a európskymi komunitami ľudí s postihnutím. Prezentuje nevhodné či nedostatočné ponímanie kultúrnych perspektív v rovnosti možností ľudí s postihnutím, čiastočne aj v ponímaní ich samotných, ale takisto aj v lokálnych komunitách
V rámci projektu sa spolupracovalo z krajinami ako Anglicko, Turecko, Španielsko.
Predstavenia:
inscenácia Mechúrik Koščúrik: 1x Banská Bystrica – Rooseveltova nemocnica, Detská onkológia, 1x MŠ Šalgotariánska, 1x MŠ Magurská
inscenácia Chránené územie: 1x Banská Bystrica
dokumentárny film Chránené územia: 1x Banská Bystrica, 1x Olomouc
Čajovnička: 1x Banská Bystrica
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov a zamestnancov divadla.

November 2013

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky, začatie stavebných prác na Skúšobni divadla.
Divadelná činnosť
Divadelný november bol v znamení Noci divadiel, na ktorej sa divadlo zúčastnilo už štvrtý krát.
Ďalej sme sa zúčastnili Medzinárodného divadelného festivalu Integrace Slunko v Prahe.
Odohrali sme divadelné predstavenie Chránené územie v Bratislave.
Predstavenia:
inscenácia Chránené územie: 1x Bratislava, 2x Banská Bystrica
inscenácia Rómeo a Júlia: 1x Praha
Čajovnička: 1x Banská Bystrica
Vzdelávacie činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov a zamestnancov divadla.

December 2013

Bežná činnosť
Organizačné zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, technické zabezpečenie divadelných predstavení a iných umeleckých a vzdelávacích aktivít divadla, činnosti divadelnej dielne, projektová činnosť, propagácia divadla, divadelných aktivít a mesta Banská Bystrica na Slovensku i v zahraničí, ekonomické činnosti, administratívne činnosti, zabezpečenie adminovania www stránky, začatie stavebných prác na Skúšobni divadla.
Divadelná činnosť
V decembri sme spoluorganizovali Benefičný koncert pre Veroniku, ktorý sa uskutočnil v Klube 77.
Od 9. do 20. decemra sme oprašovali inscenáciu 3x(A), s jej choreografom a režisérom Jarom Viňarským. Obnovená premiéra sa uskutočnila 20. decembra o 19:00, v Záhrade – centre nezávislej kultúry.
Predstavenia:
inscenácia 3x(A): 1x Banská Bystrica
inscenácie Mechúrik Koščúrik: 1x Dvory nad Žitavou
dokument Chránené územia: 1x Žiar nad Hronom
verejné skúšky: 1x BB pre školu z Levíc, 1x BB pre UMB BB
Čajovnička: 1x Banská Bystrica
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov a zamestnancov divadla.

Koncoročná správa Mestského divadla – Divadla z Pasáže za rok 2012

Január 2012

Bežná činnosť
Začiatok roka bol venovaný prevažne projektovej činnosti. Dokončovali sa záverečné správy k už realizovaným projektom z roku 2011 a pripravovali sa nové projekty, zamerané na umelecké a vzdelávacie aktivity divadla.
Ďalej sa uskutočňovali prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky. Administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov.
Podané žiadosti o projekt na Ministerstve kultúry
Incenácia Hamlet a syn
Reprízovosť inscenácií
Vzdelávací projekt pre hercov
Z horeuvedených projektov nám ministerstvo finančne podporilo všetky projekty, výška podpory však nepresahovala tretinu potrebného rozpočtu na realizáciu týchto projektov. Z toho dôvodu sme potrebné dofinancovanie realizovali z iných zdrojov.
Divadelná činnosť
S dramaturgičkou inscenácie Hamlet a syn s Janou M. Hanzelovou a s režisérom Jánom H. Mikušom sa pripravovala dramaturgia a organizačné zabezpečenie pripravovanej inscenácie. Vzhľadom na to, že skúšobné obdobie sa začínalo vo februári, väčšia čast divadelnej činnosti bola venovaná organizačnému zabezpečeniu skúšobnej fázy. Zároveň ďalej pokračovali organizačné prípravy hrania inscenácií, ktoré sú už súčasťou divadelného repertoáru. V nasledujúcich mesiacoch sme sa vzhľadom na skúšanie novej inscenácie a s dôrazom na dramaturgický plán zamerali hlavne na hranie divadelnej inscenácie Mechúrik Koščúrik, ktorá je určená pre deti od 3 do 9 rokov. Z tohto dôvodu sme začali oslovovať materské a základné školy s ponukou hrania tejto inscenácie priamo v ich priestoroch.
Vzdelávacia činnosť
Vo vzdelávacej činnosti sme naďalej pokračovali v našom dlhodobejšom projekte vzdelávania hercov divadla. Zámerom projektu je prostredníctvom workshopov vzdelávať hercov Divadla z Pasáže v oblasti dejín divadla, a tým im poskytnúť divadelný prierez všetkými historickými obdobiami vzniku a vývoja divadla. Našou snahou je sprostredkovať hercom osobnú intenzívnu skúsenosť s divadlom, jeho historickým vývojom a premenami.
Prvá časť, ktorú sme začali realizovať už v septembri 2011 sa venuje jednému zo zásadných období v dejinách divadla – Antike. Vo vzdelávaní sa opierame o autorov a staré grécky mýty z tohto obdobia. Vychádzame z dramatických textov ako je Kráľ Oidipus, Antigona, Ifigénia ale aj prvých komédií Oblaky, Žaby, Vtáky a iné. Tieto texty spoločne s hercami čítáme a rozprávame sa o obsahu, v divadelnej dielni spoločne s výtvarníkom si herci vytvárajú masky a rekvizity prislúchajúce tomuto obdobiu. Na dejinách herci získavajú dôležité informácie o dobe, spôsobe myslenia a života ľudí, o ich viere a spôsobe života, ktorý veľmi výrazne ovplivňoval aj divadelnú činnosť.
Externí lektori:
Rastislav Kašiar – lektor hudby
Tomáš Steidl – lektor dejin divadla
Zuzana Janíčková – lektorka scénografie
Peter Vodráška – lektor pohybu
Lenka Koštialová – korepetítorka a lektorka AJ
Anna Tomaštíková – tvorivé dielne
Tomáš Mischura – lektor divadelného stvárnenia
Centrum voľného časú – viacero zahraničných dobrovoľníkov, interaktívne hodiny komunikácie.
Interní lektori:
Peter Vrťo – lektor herectva
Ľudmila Veverková – lektorka hodín komunikácie
Michaela Štubňová – lektorka praktických cvičení sociálnych zručností
Michaela Podolinská – lektorka kreatívneho písania
Martin Rihay – lektor spoločenského správania
Markéta Dulavová – lektorka dramatoterapie
Miroslava Zelníková – lektorka krajčírskej dielne
Eva Ogurčáková – lektorka javiskového prejavu

Február 2012

Bežná činnosť
Uskutočňovali sa prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky. Administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov. Príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy. Organizačné zabezpečenie prípravy novej inscenácie Hamlet a syn.
Divadelná činnosť
Divadelná činnosť bola zameraná na skúšanie novej inscenácie s názvom Hamlet a syn. Skúšky v mesiaci február sa uskutočňovali každý deň od 09:00 do 12:00. V poobedňajších hodinách skúšky prebiehali individuálne podľa potreby.
Ostatné divadelné aktivity smerovali k hraniu, propagácií a organizovaniu divadelných predstavení, verejných skúšok a iných aktivít divadla.
Usktutočnili sa :
Divadelné skúšky 19x – príprava novej inscenácie
Oprašovačky 3x – skúška inscenácie Mechúrik Koščúrik a Chránené územie
Predstavenia 2x – inscenácia Chránené územia, v Záhrade – Centre nezávislej kultúry a Mechúrik Koščúrik v Podkoniciach
Verejné skúšky 2x – študenti UMB BB odbor psychológia
Premietanie filmu 1x – film z Denníka jedného vagóna v Seleziánskom centre don Bosca Sásová
Vzdelávacia činnosť
Popri horeuvedených aktivitách sme sa aj naďalej zaoberali kontinuálnou vzdelávacou činnosťou hercov divadla a širokej verejnosti.
Uskutočnili sa aj verejné skúšky, kde okrem zhliadnutia divadelného predstavenia mali študenti možnosť zúčasniť sa divadelnej skúšky s možnosťou priamo sa zapojiť do hlasovej a pohybovej prípravy hercov na predstavenie. Účastníci mohli vidieť priamo metódy práce s ľuďmi s mentálnym postihnutím na javisku, vidieť proces vzniku divadelných predstavení a tým nahliadnuť do zákulisia divadla a života tejto komunity. Zároveň sa oboznámiť s fungovaním a aktivitami divadla. Bližšie sme sa rozprávali o živote ľudí s mentálnym postihnutím a o iných komunitách, s ktorými divadlo pracovalo.
Verejné skúšky sú pre študentov s humanitným zameraním istým štartovacím mostíkom, ktorý im do budúcnosti uľahčí prácu a komunikáciu s ľuďmi s hendikepom.

Marec 2012

Bežná činnosť
Každomesačné činností ako sú prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, príprava
podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre základné a materské školy, organizačné zabezpečenie skúšania novej inscenície, činnosti nevyhnutné pre ďalšie fungovanie divadla.

Divadelná činnosť
Divadelná činnosť bola zameraná na skúšanie novej inscenácie s názvom Hamlet a syn.
Ostatné divadelné aktivity smerovali k hraniu, propagácií a organizovaní divadelných predstavení, verejných skúšok a iných aktivít divadla.
Usktutočnili sa :
Divadelné skúšky 19x – príprava novej inscenácie
Predstavenia 3x – inscenácia Mechúrik Koščúrik: Slovenská Ľubča, Ľubietová, Priechod.
Verejné skúšky 2x – študenti UMB BB katedra psychológie
Premietanie filmu 2x – dokument z Turné divadla po USA s názvom Chránené územie pre Katolícke gymnázium v BB a záznam inscenácie Stranger/Cudzinec naskúšanú divadlom v San Antóniu – verejné premietanie v Záhrade – Centre nezávislej kultúry.
Vzdelávacia činnosť
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Apríl 2012

Bežná činnosť
Každomesačné činnosti ako sú prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre základné a materské školy, organizačné zabezpečenie skúšania novej inscenície, činnosti nevyhnutné pre ďalšie fungovanie divadla.
Organizačná príprava premiéry novej inscenácie.
Divadelná činnosť
Začiatkom apríla sa uskutočnila premiéra pripravovanej inscenácie Hamlet a syn, ktorá sa realizovala 3. a 4. apríla. Ako prílohu prikladáme scenár novej inscenácie.
Usktutočnili sa :
Divadelné skúšky 2x – príprava novej inscenácie
Predstavenia 3x – inscenácia Hamlet a syn 2x v Banskej Bystrici, 1x vo Zvolene
Vzdelávacia činnosť
Zorganizovali sme jednodenný workshop zameraný na divadlo a komunity. Účastníkmi boli deti základných škôl z BB. Workshop sa uskutočnil v priestoroch Súkromného centra voľného času v Misijnom dome v BB.
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Máj 2012

Bežná činnosť
Každomesačné činnosti ako sú prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy, príprava Medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia.
Divadelná činnosť
Ostatné divadelné aktivity smerovali k hraniu, propagácií a organizovaní divadelných predstavení, verejných skúšok a iných aktivít divadla.
Usktutočnili sa :
Oprašovačky 5x – príprava na verejné prezentácie
Predstavenia 5x – inscenácia Mechúrik Koščúrik: Hrochoť 1x, Piešťany 1x, Banská Bystrica 3x (ZŠ Radvaň, MŠ Šalgotariánska, ZŠ Spojová).
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Jún 2012

Bežná činnosť
Každomesačné činnosti ako sú prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy, príprava a realizácia Medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia.
Divadelná činnosť
Organizácia a účasť na Medzinárodnom divadelnom festivale Arteterapia, účasť na Medzinárodnom festivale Divadelní svět Brno.
Ostatné divadelné aktivity smerovali k hraniu, propagácií a organizovaní divadelných predstavení, verejných skúšok a iných aktivít divadla.
Usktutočnili sa :
Oprašovačky 10x – príprava na verejné prezentácie
Predstavenia 5x – inscenácia Mechúrik Koščúrik: 1x Banská Bystrica – Medzinárodný deň detí, 1x Dúbravica – MDD, 1x Banská Bystrica – Záhrada – Centrum nezávislej kultúry. Inscenácia Hamlet a syn: 1x Banská Bystrica, 1x Brno.
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Júl 2012

Bežná činnosť
Každomesačné činnosti ako sú prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy.
Divadelná činnosť
Príprava novej divadelnej sezónny. Ostatné divadelné aktivity smerovali k hraniu, propagácií a organizovaniu divadelných predstavení, verejných skúšok a iných aktivít divadla v novej divadelnej sezóne.
Dokumentárny film Chránené územie odvysielala Slovenská televízia na kanály STV 2.

August 2012

Bežná činnosť
Každomesačné činnosti ako sú prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy.
Divadelná činnosť
Predstavenia 1x: inscenácia Hamlet a syn – predstavenie v rámci Kultúrneho leta mesta Liptovský Mikuláš.
Dokumentárny film Chránené územie odvysielala v repríze Slovenská televízia na kanály STV 2.

September 2012

Bežná činnosť
Otvorenie divadelnej sezóny, každomesačné činnosti ako sú prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy.
Divadelná činnosť
Prostredníctvom inscenácie Mechúrik Koščúrik sme mohli odohrať divadelné predstavenie aj na verejnom priestranstve. Jednou z prvých aktivít bolo otváranie divadelnej sezóny, ktorá sa uskutočnila priamo pred budovou Mestského divadla – Divadla z Pasáže. Prostredníctvom tejto možnosti sme sa zároveň viac priblížili obyvateľom mesta. Odohrali sme ešte 3 predstavenia vo verejnom priestranstve. Jedno predstavenie na sídlisku Fončorda – na detskom ihrisku, ďalej na sídlisku Sásová v Jelšovom hájiku a vo Zvolene, v centre mesta na zahájení školského roka.
Predstavenia 8x:
inscenácia Mechúrik Koščúrik: 1 x Zvolen, 4 x BB, 1 x Detva
Chránené územia: 2 x BB
Oprašovačky 6 x – príprava na verejné prezentácie
Verejná skúška 1 x – UMB BB
Vzdelávacia činnosť
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Október 2012

Bežná činnosť
Organizačné aktivity súvisiace s prípravou novej inscenácie, každomesačné činnosti ako sú prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy.
Divadelná činnosť
Tento mesiac sme začali s filmárskym workshopom, prostredníctvom ktorého sa herci oboznámili so základmi prípravy krátkych filmov. Workshop bol zameraný na výber témy, tvorbu scenáru, prácu s kamerou. Lektormi workshopu boli členovia občianskeho združenia DogDocs, ktorí okrem filmovej činnosti organizujú workshopy jednominútových filmov, ktoré sú zamerané na rozvíjanie schopností pre všetky vekové a sociálne skupiny v oblasti audiovizuálnej tvorby. Uskutočnili workshopy pre seniorov, rómske deti, mládež z reedukačných zariadení.
Zároveň sme začali skúšať novú inscenáciu v réžií Šimona Spišáka – Rómeo a Júlia.
Predstavenia 2x:
Mechúrik Koščúrik: 1 x ZŠ Radvaň BB,
Chránené územia: 1 x Nitra
Divadelné skúšky: 18 x
Verejná skúška 3 x – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

November 2012

Bežná činnosť
Organizačné aktivity súvisiace s prípravou novej inscenácie, príprava projektu Vianočná pošta, v rámci ktorého divadlo odohralo 5 predstavení na poštách po Slovensku, každomesačné činnosti ako sú prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, príprava cyklu prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy.
Divadelná činnosť
Najdôležitejšou aktivitou v rámci divadelnej činnosti bola príprava novej inscenácie, príprava scény, kostýmov, divadelná činnosť s hercami. Ostatné divadelné aktivity smerovali k hraniu, propagácií a organizovaniu divadelných predstavení, verejných skúšok a iných aktivít divadla. Zároveň sme sa zúčasnili divadelného festivalu Akcent v Prahe. V rámci festivalu bola prezentácia zameraná na činnosť Divadla z Pasáže a večer Peter Hudec odohral klavírny koncert pod názvom Nekonečná krajina Petra Hudeca s hudobníkom Michaelom Ramanyshynom z USA.
Predstavenia 3 x:
Chránené územia: 1 x Košice, 1 x Stará Ľubovňa
Mechúrik Koščúrik: 1 x Martin
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

December 2012

Bežná činnosť
Organizačné aktivity súvisiace s prípravou novej inscenácie, príprava a realizácia projektu Vianočná pošta, v rámci ktorého divadlo odohralo 5 predstavení na poštách po Slovensku, každomesačné činnosti ako sú prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, príprava cyklu prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy.
Divadelná činnosť:
Najdôležitejšou aktivitou v rámci divadelnej činnosti bola príprava novej inscenácie, príprava scény, kostýmov, divadelná činnosť s hercami. Ostatné divadelné aktivity smerovali k hraniu, propagácií a organizovaniu divadelných predstavení, verejných skúšok a iných aktivít divadla.
Pre mesto Banská Bystrica sme priravili Mikulášsky program, ktorého cieľom bolo rozdistribuovať materiál (Hravá Banská Bystrica), ktorý mesto vytvorilo pre predškolákov a prvákov základných škôl. Navštívili sme 31 materských a základných škôl.
Zároveň sme ukončili projekt Vianočná pošta.
Predstavenia 6 x :
Mechúrik Koščúrik: 1x Piešťany, 1x Zvolen, 1x Podlavice, 1 x Banská Štiavnica, 1 x Poprad, 1 x Košice
Divadelné skúšky: 14 x
Dokument Chránené územie sa umiestnil medzi 30 vybranými filmami a dokumentami v prehľade toho najzaujímavejšieho, čo u nás vzniklo za ostatných 20 rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncoročná správa Mestského divadla – Divadla z Pasáže za rok 2011

Január 2011

Bežná činnosť
Začiatok roka bol venovaný prevažne projektovej činnosti. Dokončovali sa záverečné správy k už realizovaným projektom z roku 2010 a pripravovali sa nové projekty, zamerané na umelecké a vzdelávacie aktivity divadla.
Podané žiadosti o projekt na Ministerstve kultúry
Incenácia pre deti Mechúrik Koščúrik
Reprízovosť inscenácií
Vzdelávací projekt Objavme Antiku
Inscenácia Cudzinec
Z horeuvedených projektov nám ministerstvo finančne podporilo vytvorenie inscenácie Mechúrik Koščúrik. Na realizáciu ostatných projektov sme v priebehu roku hľadali iné grantové zdroje financovania a teda sa realizovali alebo sa budú realizovať.
Divadelná činnosť
V divadelnej činnosti bola prioritnou aktivitou nájdenie hracieho priestoru, v ktorom by divadlo mohlo hrať divadelné inscenácie a uskutočnovať iné umelecké a vzdelávacie aktivity pre verejnosť. Oslovili sme Diecézne centrum Jána Pavla II. a dohodli sme sa na prenájme konferenčnej miestnosti, ktorú sme upravovali na divadelné štúdio.
Zároveň sme začali pripravovať plán oprašovania divadelných inscenácií. Táto potreba vznikla hlavne z dôvodu, že v dvoch inscenáciách ( Chránené územie a 3 x (A)) bola nutná alternácia dvoch divadelných postáv.
V mesiaci január sa zároveň uskutočnili dva divadelné zájazdy spojené s odprezentovaním nášho dokumentu s turné po USA s názvom Chránené územie. Film sme odprezentovali v mestách Žilina – festival Jeden svet a Trenčín.
Vzdelávacia činnosť
Popri horeuvedených aktivitách sme sa aj naďalej zaoberali kontinuálnou vzdelávacou činnosťou hercov divadla a širokej verejnosti.
Medzi najvýraznejšie aktivity z tohto obdobia určite patrí dvojtýždenný workshop, ktorého lektormi boli Steve Bailey z USA, ktorý viedol herecký workshop, Billy Muňoz – workshop kreativity a Sandy Dunn – tanečný workshop. Všetci lektori boli členmi divadla Jump Start zo San Antónia v Texase. Herci a zamestnanci divadla mali možnosť naučiť sa a priamo v praxi si vyskúšať nové divadelné a tanečné techniky, ktoré môžu neskôr využiť pri svojej práci.
Prvý týždeň bol realizovaný posledný januárový týždeň, druhý začiatkom februára.
workshop s lektormi z USA
Zároveň sa pokračovalo aj v metodickom vzdelávaní hercov podľa špeciálne pripravenej metodológie od teórie k praktickým cvičeniam podľa pripraveného rozvrhu.

Február 2011

Bežná činnosť
Uskutočňovali sa prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky. Administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov. Príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy.
Divadelná činnosť
Začiatok mesiaca bol venovaný príprave a organizovaní krstu divadelného kalendára. Krst sa uskutočnil 2. februára o 17:00 v priestoroch Radnice. Súčasťou samotného krstu bolo aj priemietanie dokumentu z turné po USA – Chránené uzemie. Krstným otcom kalendára sa stal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Ostatné divadelné aktivity smerovali k skúšaniu, hraniu, propagácií a organizovaní divadlených predstavení.
Usktutočnili sa :
Oprašovačky 5x – divadelné skúšky pre hercov
Študentské predstavenia 2x – inscenácia Chránené územia, v Diecéznom centre Jána Pavla II.
Verejné skúšky ( viac informácií o tejto aktivite viď. dole) 2x – študenti UMB BB odbor sociálna pedagogika
Večerné predtavenie 1x – inscenácia Chránené územia, v Diecéznom centre Jána Pavla II.
Medzi ďalšie aktivity patrí účasť na festivale Malá inventúra v Prahe, ktorého sa zúčastnili dvaja zamestnanci divadla. Hlavným cieľom bolo získanie nových kontaktov a možností spolupráce, ktoré divadlo využie v budúcnosti.
Vzdelávacia činnosť
Popri horeuvedených aktivitách sme sa aj naďalej zaoberali kontinuálnou vzdelávacou činnosťou hercov divadla a širokej verejnosti.
Uskutočnili sa aj verejné skúšky kde okrem vzhliadnutia divadelného predstavenia mali študenti možnosť zúčasniť sa divadelnej skúšky s možnosťou priamo sa zapojiť do hlasovej a pohybovej prípravy hercov na predstavenie. Účastníci mohli vidieť priamo metódy práce s ľuďmi s mentálnym postihnutím na javisku, vidieť proces vzniku divadelných predstavení a tým nahliadnuť do zákulisia divadla a života tejto komunity. Zároveň sa oboznámiť s fungovaním a aktivitami divadla. Bližšie sme sa rozprávali o živote ľudí s mentálnym postihnutím a o iných komunitách, s ktorými divadlo pracovalo.
Verejné skúšky sú pre študentov s humanitným zameraním istým štartovacím mostíkom, ktorý im do budúcnosti uľahčí prácu a komunikáciu s ľuďmi s hendikepom.

Marec 2011

Bežná činnosť
Okrem každomesačných činností ako sú prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy. Sme začali pripravovať aj podklady pre nové propagačné a prezentačné materiály Mestského divadla – Divadla z Pasáže.
Divadelná činnosť
V máji roku 2004 sa najmlačšou členkou divadla stala v tedy len 5 ročná Veronika Lačná, ktorá sa stala herečkou pripravovanej inscenácie Diagnóza: Túžba. Odvtedy hrala v troch inscenáciách nášho divadla. V súčasnoti navštevuje základnú školu a preto aktivity v našhom divadle absolvuje len sporadicky. Napriek tomu sme ju zavolali na alternovanie jednej divadelnej postavy v predstavení Chránené územie. V mesiaci marec sme teda mohli začať s alternovaním tejto inscenácie. Skúšanie sa uskutočnilo priebežne počas celého mesiaca marec.
Zároveň sa uskutočnili 2 predstavenia pre študentov a 2 včerné predstavenia pre verejnosť a 1 verejná skúška pre študentov katedry psychológie UMB BB.
Zároveň sa začala réžijná a dramaturgická príprava inscenácie Mechúrik Koščúrik na vandrovke.
Inscenácia : Chránené územia
Vzdelávacia činnosť
Na začiatku mesiaca sme sa zúčasnili na základe pozvania Juraja Benčíka, ktorý je v súčasnosti hercom Cirkusu du Solei na workshope akrobacie a cirkusových zručností. Herci mali možnosť nahliadnuť do zákulisia tohto medzinárodného cirkusu a vyskúšať si rôzne techniky.
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Apríl 2011

Bežná činnosť
Každomesačné činnosti ako sú prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy, príprava podkladov pre nové propagačné a prezentačné materiály Mestského divadla – Divadla z Pasáže, príprava DVD dokumentárneho filmu Chránené uzemie.
Divadelná činnosť
Apríl bol venovaný oprašovaniu a alternovania inscenácie 3 x(A). V marci 2011 sme prijali do hereckého súboru novú herečku Luciu Krajčiovú. Na uľahčenie etablovania do nášho súboru sme zvolili jej prvý kontakt so skúšaním inscenácie formou alternovania. Vzhľadom na to, že táto nová herečka nemala doteraz skúsenosti s hraním, inscenáciu sme oprašovali intenzívne tri týždne. Z tohto dôvodu sme odohrali len 2 večerné predstavnia.
Realizovali sme zároveň aj 1 verejnú skúšku pre študentov Evanielického gymnázia v BB.
Inscenácia: 3 x (A)
Vzdelávacia činnosť
Zorganizovali sme jednodenný workshop zameraný na divadlo a komunity. Účasníkmi boli deti základných škôl z BB. Workshop sa uskutočnil v priestoroch Súkromného centra voľného času v Misíjnom dome v BB.
Medzi ďalšie aktivity patrili dve prednášky pre študentov UMB BB, ktoré sa udiali priamo v priestoroch univerzity.
Pavúkový workshop : skupinka 5 mladých ľudí, ktorí majú vo svojom portfóliu okrem výškových prác aj opravy a rekonštrukciu divadelných scén a kulís, pripravili pre hercov workshop zaoberajúci sa tvorbou a vzniku rekvizít, scény a kulís v divadle. S našimi hercami pracovali priebežne celý mesiac.
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Máj 2011

Bežná činnosť
Každomesačné činnosti ako sú prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy, finalizácia podkladov pre nové propagačné a prezentačné materiály Mestského divadla – Divadla z Pasáže, príprava prezentačného DVD, ktoré bude súčasťou nových propagačných materiálov, príprava DVD dokumentárneho filmu Chránené uzemie.
Dokument z turné po USA – Chránené uzemie
Ďalšou činnosťou bola príprava prednášky v spolupráci s Elenou Knopovou zo Slovenskej akadémie vied, ktorá túto prednášku o divadle odprezentovala na medzinárodnej konferencii v Sorboni.
Zároveň sme začali organizačne pripravovať projekt Hovor s nami, ktorého cieľom je vycestovať s divadlom do 13 miest na Slovensku. Okrem odohrania divadelných predstavení, budeme vo vybraných mestách organizovať diskusie a prednášky pre študentov všetkých stupňov vzdelávania.
Divadelná činnosť
V máji sme začali skúšať s režisérom Petrom Vrťom inscenáciu Mechúrik Koščúrik. Inscenácia je určená pre deti z materských a základných škôl. V rámci akcie Deň rodiny sme odohrali divadelné predstavenie Robinson čiže dobrodružstvo samoty. Pre Katolícke gymnázium sme odohrali 2 predstavenia 3 x(A). Uskutočnila sa 1 verejná skúška pre študentov UMB BB. V Bardejove sme uviedli dokument z turné divadla po USA – Chránené uzemie. Jedno premietanie sa uskutočnilo pre študentov viacerých základných a stredných škôl a jedno večerné predstavenie pre verejnosť. Súčasťou uvedenia bola diskusia.
Inscenácia: Mechúrik Koščúrik na vandrovke
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Jún 2011

Bežná činnosť
Každomesačné činnosti ako sú prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, príprava podkladov pre cyklus prednášok a prezentácií pre stredné a základné školy, finalizácia podkladov pre nové propagačné a prezentačné materiály Mestského divadla – Divadla z Pasáže, príprava prezentačného DVD, ktoré bude súčasťou nových propagačných materiálov, príprava DVD dokumentárneho filmu Chránené uzemie.
Divadelná činnosť
V júni sme uskutočnili nasledovné aktivity – divadelné predstavenia, film a workshopy:
Medzinárodný deň detí – inscenácia Robinson čiže dobrodružstvo samoty
Festival Kociánka Brno – film Z denníka jedného vagóna
Predstavenie pre deti z BB – inscenácia Robinson čiže dobrodružstvo samoty
Divadelný workshop pre deti základnej školy Dráčik
Stará Ľubovňa – inscenácia 3 x (A) – v rámci projektu Hovor s nami – turné divadla po Slovensku
Prešov – inscenácia 3 x (A) – v rámci projektu Hovor s nami – turné divadla po Slovensku
Stretnutie zahraničných partnerov Mesta BB a Úradu práce Zvolen – dokument Chránené uzemie
Trnava – inscenácia Chránené územia
Bratislava – inscenácia 3 x (A)
Generálka inscenácie Mechúrik Koščúrik na vandrovke pre deti materskej školy
Bardejov – dokument Chránené uzemie
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Júl 2011

Bežná činnosť
Každomesačné činnosti ako sú prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, finalizácia podkladov pre nové propagačné a prezentačné materiály Mestského divadla – Divadla z Pasáže, príprava prezentačného DVD, ktoré bude súčasťou nových propagačných materiálov, príprava DVD dokumentárneho filmu Chránené uzemie, obnova a aktualizácia www stránky, príprava polročného vyúčtovania.
Divadelná činnosť
Uskutočnili sme nasledovné divadelné aktivity:
Trenčín: Festival Pohoda, inscenácia Za závesom zázrak letí
Začali herecké divadelné prázdniny
Vzdelávacie činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

August 2011

Bežná činnosť
Činnosti v auguste boli zamerané hlavne na prípravu novej divadelnej sesóny 2011/2012. Príprava večerných a študentských predstavení. Finalizácia podkladov pre novú www stránku divadla, obnova a výroba propagačných materiálov k novej sezóne, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, príprava zájazdových predstavení v rámci Slovenska. Účasť na divadelných festivaloch, ktorá bola zameraná na získavanie nových kontaktov. Finalizácia nových propagačných materiálov ( tvoria prílohu záverečnej správy)

Divadelná činnosť
Herecké divadelné prázdniny
Návrh novej www stránky
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

September 2011

Bežná činnosť
Uskutočňovali sa každomesačné činnosti ako sú prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, príprava podkladov pre anglickú verziu nových propagačných a prezentačné materiály Mestského divadla – Divadla z Pasáže, finalizácia prezentačného DVD, ktoré bude súčasťou nových propagačných materiálov.
Divadelná činnosť
Oprašovanie divadelnej inscenácie Mechúrik Koščúrik na vandrovke a inscenácie Nebíčko, zúčasnili sme sa celoslovenskej akcie Deň dobrovoľníctva a odohrali sme predstavenie pre veľvyslankyne z rôznych krajín sveta. So Slovenskou poštou sme nadviazali spoluprácu pri projekte Komunukujte s nami.
Uskutočnili sme nasledovné divadelné aktivity:
Banská Bystrica: Diecézne centrum J.Pavla II., inscenácia Nebíčko
Piešťany: filmový festival Cinematik, dokument Chránené územie
Banská Bystrica: Radnica, inscenácia Mechúrik Koščúrik na vandrovke
Stropkov: inscenácia Chránené územia, študentské a večerné predstavenia
Banská Bystrica: Záhrada – CNK, inscenácia Chránené územia, predstavenie odohrané pre Veľvyslankyňe z rôznych krajín sveta
Vzdelávacie činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Október 2011

Bežná činnosť
Uskutočňovali sa každomesačné činnosti ako sú prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, príprava projektovej dokumentácie, príprava a organizácia cesty divadla do USA, príprava podkladov pre novú inscenáciu divadla.
Divadelná činnosť
Príprava novej divadelnej inscenácie Cudzinec, ktorej skúšobný proces bude prebiehať v Texaskom meste San António v divadle Jump Start. Divadelné skúšky zamerané na prípravu hercer k novej inscenácii. Odohrali sme predstavenie pre zahraníčných účastníkov ( Španielsko, Portugalsko, Nemecko, Írsko, Japonsko) konferencie z Úradu práce vo Zvolene.
Uskutočnili sme nasledovné divadelné aktivity:
Bratislava: Svetový deň pošty, inscenácia Chránené územia, Malá scéna
Vysoké Tatry: Lekárska konferencia, dokument Chránené územie
Banská Bystrica: Diecézne centrum J.Pavla II., inscenácia 3 x (A)
Vlkanová: materská škola, inscenácia Mechúrik Koščúrik na vandrovke
Vlkanová: základná škola, inscenácia Mechúrik Koščúrik na vandrovke
Vzdelávacie činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

November 2011

Bežná činnosť
Uskutočňovali sa každomesačné činnosti ako sú prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, príprava projektovej dokumentácie. Príprava reklamného spotu pre Slovenskú poštu.
Divadelná činnosť
Hlavnou aktivitou divadla v tomto mesiaci bola príprava a realizácia inscenácie Cudzinec v divadle Start Jump v San Antóniu v štáte Texas. Inšpiráciou k jednotlivým scénickým obrazom boli biblické príbehy O Adamovi a Eve, Babylonská veža či Posledná večera. Tú nečakane preruší hosť – pocestný, ktorý do sveta bezhraničnej skúsenosti prináša nevinnosť a nádej na lepšiu budúcnosť bez excesov a nerestí. Tá závisí od každého, kto je pripravený pozvať ho k sebe. Inscenáciu charakterizuje minimálna scénografia, ktorá pozostáva z desiatok jabĺk, s ktorými herci pracujú na symbolických obrazoch. V činoherných zložkách dominujú odkazy na rôzne osobné, spoločenské a environmentálne témy akými sú napríklad kritika márnivosti, prebytku a nedostatku (Wall Street) či diskriminácia.
Prvé dva týždne príprav a skúšok inscenácie prebiehali v divadle Jump-Start pod vedením režisérky Viery Dubačovej, dramaturga Milana Zvadu, choreografa Jara Viňarského a iniciátora celého projektu, riaditeľa domovského divadla Steva Baileyho a samozrejme za účasti siedmich domácich performerov. Po týchto dvoch týždňoch sa k tvorivému týmu pridali herci Divadla z Pasáže a spoločne pracovali na vytvorení divadelného predstavenia.
Divadelní tím, ktorý zostal na Slovensku sa pripravoval na divadelné performance v rámci projektu Noc divadiel v réžii Jána Mikuša a Jany Hanzelovej Mikušovej. Zároveň spolupracoval so Slovenskou poštou na natočení reklamného spotu pre televíziu TA 3, v ktorom hrajú len herci nášho divadla.
Uskutočnili sme nasledovné divadelné aktivity:
San António (USA): divadlo Start Jump, premiéra inscenácie Cudzinec/Stranger
San António (USA): divadlo Start Jump, druhá premiéra inscenácie Cudzinec/Stranger
Austin (USA): inscenácie Cudzinec/Stranger
Banská Bystrica:Záhrada – CNK, Noc divadiel :Zážitkový pobyt v duchu divov a retro-strihov
Banská Bystrica: pošta 11, inscenácia Za závesom zázrak letí
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

December 2011

Bežná činnosť
Uskutočňovali sa každomesačné činnosti ako sú prípravné aktivity týkajúce sa zájazdových predstavení v rámci Slovenskej republiky, administrácia jednotlivých činností a podkladových materiálov, príprava projektovej dokumentácie, príprava záverečných správ k realizovaným projektom, príprava vyúčtovania dotácie za rok 2011, príprava dramaturgického plánu divadla na rok 2012, príprava nových projektov pre Ministerstvo kultúry.
Divadelná činnosť
Realizovali sme spoločný projekt so Slovenskou poštou – Komunikujte s nami, v rámci ktorého sme hrávali inscenáciu Za závesom zázrak letí priamo v priestoroch pôšt.
Trnava: hlavná pošta, inscenácia Za závesom zázrak letí
Bratislava: festival Jeden svet, dokument Chránené územie
Kremnička: materská škola, inscenácia Mechúrik Koščúrik na vandrovke
Banská Bystrica: základná škola Moskovská, inscenácia Mechúrik Koščúrik na vandrovke
Bratislava: pošta 5, inscenácia Za závesom zázrak letí
Liptovský Mikuláš: hlavná pošta, inscenácia Za závesom zázrak letí
Košice: hlavná pošta, inscenácia Za závesom zázrak letí
Banská Bystrica: Diecézne centrum, inscenácia Za závesom zázrak letí
Banská Bystrica: Záhrada – CNK, inscenácia Za závesom zázrak letí
Banská Bystrica: Záhrada – CNK, verejné premietanie predstavenia Cudzinec
Vzdelávacia činnosti
Aj naďalej sa uskutočňovalo metodické vzdelávanie hercov.

Koncoročná správa Mestského divadla – Divadla z Pasáže za rok 2010

Divadlo z Pasáže sa v januári 2010 stalo Mestským divadlom. Začiatok roka bol preto zameraný hlavne na sťahovanie do budovy, ktorú sme dostali do užívania od Mesta Banská Bystrica a administratívne zabezpečenie novovzniknutej organizácie.
Divadlo vykonáva komunitnú divadelnú činnosť a s ňou súvisiace umelecké a kultúrne aktivity smerujúce k znevýhodneným skupinám obyvateľstva a zabezpečuje prezentáciu tejto činnosti aj smerom k zahraničiu.
Zabezpečuje vzdelávacie a konzultačné aktivity pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva a v tejto súvislosti organizuje a podieľa sa na realizácii seminárov, kolokvií, konferencií, prednášok, tvorivých dielní a spolupracuje pri festivaloch v Slovenskej republike a v zahraničí. Základným cieľom Mestského divadla – Divadla z Pasáže je vo svojej činnosti prepájať kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. Uvedené aktivity sa uskutočňujú formou hrania divadelných predstavení, vzdelávania, školení a workshopov ľudí s mentálnym postihnutím ale aj širokej verejnosti.

Domáce a zahraničné aktivity
Najdôležitejšou činnosťou je skúšanie a hranie divadelných inscenácií. Divadlo sa ďalej venuje aj organizácii workshopov a školení. Kontinuálnou workshopovou činnosťou dáva divadlo možnosť rozvíjať zručnosti ďalších inštitúcií a ľudí, ktorí pracujú s komunitami, ale aj študentom a širokej verejnosti. Jedinečnosť činnosti divadla nielen v slovenských reáliách, ale aj v kontexte medzinárodných komunitných centier a organizácií, umožňuje nadväzovať kontakty s podobnými organizáciami v zahraničí, zdieľať a konfrontovať slovenskú skúsenosť s komunitným divadlom alebo centrom v zahraničí. V roku 2010 sme sa stretli a spolupracovali s organizáciami a jednotlivými umelcami z Poľska, Anglicka, Talianska a USA. V Poľsku sme mali stretnutie v Grotowskeho inštitúte. Riešili sme možnú spoluprácu našich organizácií. Dohodli sme sa na vzájomnej spolupráci ohľadne prípravy inscenácií. V Anglicku mal riaditeľ stretnutie s Williamom Longdenom, ktorý je hudobný a výtvarný perfomer a bude pripravovať workshopy pre hercov nášho divadla a zároveň aj pre širokú verejnosť. V meste Carrara v Taliansku sme mali stretnutie zo študentami miestnej umeleckej školy a zároveň sme vybavovali hranie divadla v priestoroch miestneho divadla. Na základe dlhoročnej spolupráce s Americkou ambasádou bol náš riaditeľ prezentovať činnosť nášho divadla v divadelných inštitúciách v USA.

I. DIVADELNÉ AKTIVITY

1.1 Reprízy inscenácií v repertoári
– 3x (A): premiéra 2x, reprízy:15x (Banská Bystrica 13x , Žilina 1x, Trenčín 1x, Bratislava premiéra 1x, Praha 1x)
– ROBINSON čiže dobrodružstvo samoty, reprízy 10x (Banská Bystrica 10x)
– DIAGNÓZA: TÚŽBA, reprízy 4x (Banská Bystrica 4x)
– ZA ZÁVESOM ZÁZRAK LETÍ, reprízy 1x (Stará Ľubovňa 1x)
– CHRÁNENÉ ÚZEMIE, reprízy 11x, (Banská Bystrica 10x, Košice 1x)
– DOKUMENT Z TURNÉ PO USA – CHRÁNENÉ UZEMIA: počet premietaní 13x (Banská Bystrica 2x, Bratislava 6x, Košice 1x, Martin 1x, Liptovský Mikuláš 1x, Prešov 1x, Sereď 1x)

1.2 Festival Akcent
Medzinárodný festival divadla so sociálnym presahom.
Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže sa organizačne podieľalo na festivale Akcent v spolupráci s Divadlom Archa z Prahy. Organizačné prípravy prebiehali od júna do októbra. Festival AKCENT vytváral platformu pre umenie, ktoré prekračuje hranice medzi umeleckou tvorbou, sociálnymi problémami a politikou, akcentoval témy a problémy diskriminovaných či sociálne exkludovaných skupín obyvateľstva, presadzoval nový pohľad na funkciu umenia v sociálnom kontexte.
Festival vznikol z iniciatívy MD – Divadla z Pasáže v spolupráci s Divadlom Archa z Prahy. Obe divadlá majú bohaté skúsenosti v práci s ľuďmi z marginalizovaných skupín a cítia, že prostredníctvom umenia je možné postupne dospieť k pozitívnej sociálnej zmene.
Bol určený širokej verejnosti, reprezentantom marginalizovaných skupín obyvateľstva, ale rovnako aj odborníkom, teoretikom umenia, novinárom, študentom umeleckých škôl, umeleckým tvorcom a členom umeleckých súborov a združení.
Festival sa konal pod záštitou predsedníčky vlády SR Prof. PhDr. Ivety Radičovej, PhD..
1.3 Príprava inscenácie 3x (A)
Príprava autorskej inscenácie 3x (A) s choreografom Jarom Viňarským, ktorý v posledných rokoch pôsobil hlavne na zahraničných scénach vo Francúzsku, Belgicku, USA. Predstavenie sa skúšalo v mesiacoch marec a apríl. Prvá premiéra bola uvedená 28. 4. 2010 v Banskej Bystrici a druhá premiéra 25. 9. 2010 v Bratislave.
A – ako prvé písmeno abecedy
A – ako prvý element
A – ako prapôvod
Picasso kedysi povedal “nehľadám – nachádzam”, podobne rozšafne a priamočiaro vzniklo i predstavenie 3 x (A). Herci (tanečníci) deklamujú svoj celkom prirodzený vzťah k pohybu a súčasnému tancu prostredníctvom mnohokrát veľmi intímnych skúseností. Danka v príbehu o citrónovožltom Kanárikovi, Hudy v džungli uvedomenia si chlapského sveta a vlastných pocitov, ktoré s týmto svetom súznejú, Trentor v hľadaní možností objatia – “ako ešte sa dá objať, ucítiť toho druhého?”, Danka s Michalom hľadajú možnosti dostať sa k sebe bližšie.
3 x (A) znamená nekonečné množstvo možností vyjadrenia seba.

1.4 Otváranie divadla
Potom ako sa Divadlo z Pasáže stalo Mestským divadlom a od mesta Banská Bystrica získalo budovu, v ktorej teraz sídlime, rozhodli sme sa zorganizovať Otváranie divadla. Po sťahovaní a stavebných úpravách budovy sme pripravili pre obyvateľov mesta Deň otvorených dverí. Súčasťou programu boli divadelné ukážky z tvorby divadla, výstava fotografií divadla v priereze jeho päťnásť ročnej existencie, obhliadka novej budovy s rozprávaním o činnosti a histórii divadla a na záver tri koncerty banskobystrických kapiel. Celým programom sprevádzala Zuzana Kronerová. Dramaturgická a technická príprava sa uskutočňovala od polovice júla do septembra.

1.5 Dokument z turné po USA Chránené územia
Divadlo z Pasáže absolvovalo v roku 2009 trojtýždňové turné v USA. V réžii Viery Dubačovej sme pripravili nonverbálnu divadelnú inscenáciu Chránené územie o vnútornej slobode človeka. Dokumentárny film z tejto výnimočnej cesty ukazuje, že bariéry hercov Divadla z Pasáže sú omnoho ďalej než sa nazdávame.
Dokumentárny film Chránené územia zachytáva toto trojtýždňové turné vo viacerých rovinách. Základnou štruktúrou je časová os začínajúca prípravami a naštudovaním divadelnej inscenácie „Chránené územie“. Samotná cesta tohto špecifického súboru ponúka mnohé nástrahy a prekážky, ktoré musí prekonávať. Zo skúseností predchádzajúcich ciest vieme, že najlepším spôsobom je improvizácia, nadhľad, trpezlivosť, ale najmä enormné úsilie všetkých členov divadla. Druhou líniou filmu sú túžby a predstavy hercov o Amerike konfrontované so zažívanou realitou. Tretím rozmerom filmu je samotná téma inscenácie, v ktorej každý z hercov stvárňuje svoju vlastnú predstavu o svetoch chránených a nechránených, a o hranici medzi nimi.
Na konečnej verzii dokumentu a na mnohých technických a administratívnych prácach sa pracovalo priebežne počas celého roka 2010.
Dokument sa odpremietal v mestách Banská Bystrica 2x, Bratislava 6x, Košice 1x, Martin 1x, Liptovský Mikuláš 1x, Prešov 1x, Sereď 1x. Zúčasnili sme sa s ním na Medzinárodnom filmovom festivale v Bratislave a Asociácia filmových klubov vysoko ocenila tento film a zároveň ho doporučila ako vzdelávací materiál pre školy.

1.6 Projekt: Verejné skúšky divadla
Prostredníctvom tejto aktivity sa umožnil študentom a aj širokej verejnosti prístup na divadelné skúšky s možnosťou priamo sa zapojiť do hlasovej a pohybovej prípravy hercov na predstavenie. Účastníci mohli vidieť priamo metódy práce s ľuďmi s mentálnym postihnutím na javisku, vidieť proces vzniku divadelných predstavení a tým nahliadnuť do zákulisia divadla a života tejto komunity. Zároveň sa oboznámiť s fungovaním a aktivitami divadla. Bližšie sme sa rozprávali o živote ľudí s mentálnym postihnutím a o iných komunitách, s ktorými divadlo pracovalo.
Verejné skúšky sú pre študentov s humanitným zameraním istým štartovacím mostíkom, ktorý im do budúcnosti uľahčí prácu a komunikáciu s ľuďmi s hendikepom. Tieto skúšky sa uskutočňujú aj v rámci prvej praxe študentov alebo v rámci ich vzdelávacieho procesu.
Táto aktivita sa realizuje priebežne počas celého roka. Na skúškach sa zúčasnili študenti Katedry psychológie UMB, Katedry sociálnej práce UMB, študenti stredných škôl nielen v Banskej Bystrici.

1.7 Projekt: Divadlo pre každého
V rámci organizovaných predstavení sa určili voľné vstupenky, ktoré boli ponúknuté pre komunitné skupiny, ktoré si z rôznych životných dôvodov nemôžu dovoliť návštevu divadla alebo inej kultúrnej akcie. Na predstaveniach sa prostredníctvom tohto projektu zúčastnili deti z detských domovov, dôchodcovia, rómski spoluobčania, ľudia s telesným a mentálnym postihnutím, utečenci a ľudia zo sociálne ohrozených skupín.

II. VZDELÁVACIE AKTIVITY

1.Vzdelávanie hercov divadla
a/ Metodické vzdelávanie hercov v oblasti umenia
hodiny: herecká príprava, pohybová a tanečná príprava, teória divadla, hodiny komunikácie, hudobná príprava, výtvarná príprava, tvorivé dielne, hodiny nonverbálnej komunikácie, korepetície, autorský seminár, analýza textu, filmová tvorba.
b/ Metodické vzdelávanie hercov v oblasti praktických zručností
hodiny: som občan ako každý iný, hodina hospodárenia, všeobecná informatika, spoločenský protokol, sociálne zručnosti.
c/ Metodické vzdelávanie hercov v oblasti všeobecného vzdelania
hodiny: matematika, slovenský jazyk, angličtina, biológia, geografia, história.
Tento projekt sa stal neoddeliteľnou a pravidelnou aktivitou, ktorá sa uskutočňovala v každodennej frekvencii. Obsahom je príprava hercov s mentálnym postihnutím pre ich ďalší život v profesionálnom divadle, ale aj v ich samostatnom živote. Tieto aktivity zabezpečujú z väčšej časti zamestnanci Mestského divadla – Divadla z Pasáže, ale aj externí lektori, ktorí s nami spolupracujú.

2. Projekt: Workshopy a semináre pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl
Uskutočnili sa stretnutia, prostredníctvom ktorých sa predstavila činnosť a náplň Mestského divadla – Divadla z Pasáže (oboznámenie študentov so životom ľudí s mentálnym postihnutím, diskusia na tému komunít, života komunít v spoločnosti a ich integrácie). Na základe pozitívneho ohlasu pedagógov a žiakov sme vytvorili pásmo diskusií s názvom Rozhovory o rozmanitosti, ktoré ideme realizovať v roku 2011. Túto aktivitu realizujeme prierezovo počas celého roka.
Uskutočnené formy stretnutí:
a) workshopy v priestoroch divadla alebo priamo na školách,
b) semináre v rámci hodín etiky, estetiky a vysokoškolských prednášok umeleckých a pedagogických škôl,
c) vytvorenie možnosti praxe pre študentov vysokých škôl.

SPRÁVY AUDÍTOROV

SPRÁVY AUDÍTOROV

NAŠE DIVADLO PODPORUJÚ: