Vzdelávanie

V rámci vzdelávacieho programu sa zaoberáme:
 

1. Komunikáciou, ktorá je základom úspešného pracovného či osobného života. Hodiny komunikácie sú preto zamerané na rozvíjanie komunikačných zručností ako takých a zlepšovanie vyjadrovacích schopností. Tréning v komunikačných zručnostiach prispieva k prehlbovaniu kvality medziľudských vzťahov, posilňuje schopnosť vyjadrovať myšlienky a pocity, je nezanedbateľný pri zvyšovaní asertivity a zdravého sebavedomia. Cieľom je konštruktívne riešiť (alebo aspoň prejaviť snahu riešiť) problémy a konflikty, partnersky vnímať a rešpektovať okolie, rozvíjať praktické a logické myslenie. Nezanedbateľným prínosom je aj kultivovaný prejav jednotlivca, rešpektovanie skupiny, rozšírená slovná zásoba, poznávanie cudzích slov, zlepšenie artikulácie.

 

2. Vedením k občianstvu. Každý človek nášho štátu je zároveň jeho občanom. Ľudia s postihnutím však nebývajú vedení k občianskej uvedomelosti, preto padlo rozhodnutie uviesť takýto predmet do ich vzdelávania. Témou sú hlavne: Kto je občan, ústava SR, voľby, politický prehľad domáci aj zahraničný, postavenie žien v spoločnosti, marginalizované skupiny, vzťahy v rodine, na pracovisku, duchovný rast.

 

3. Informatikou, ktorá pozostáva z nácviku obsluhy PC, používania MS World, e-mailu, internetu a ich následné samostatné používanie. Týmto  sa otvára nová  možnosť získavania informácií a rozhľadu. Cieľom je  zvyšovanie samostatnosti pri získavaní informácií prostredníctvom internetu. S týmito hodinami súvisí aj práca na internetovom časopise.

Počítačové zručnosti patria v dnešnej dobe medzi najdôležitejšie a dá sa povedať základné zručnosti. Zároveň práca s počítačom je zaujímavá, dynamická, dáva možnosť osobnému rastu, umožňuje rýchly  a jednoduchý prístup k informáciám, rozvíja  novodobú komunikáciu, utvrdzuje schopnosť čítať a písať, zlepšuje  jemnú motoriky a logické myslenie, rozširuje slovnú zásobu.

Na túto časť je napojená aj práca s foto a video technikou. Výstupom týchto hodín sú dokumenty, ktoré budú sprístupnené hlavne internetom a budú verejnosti približovať život a prácu ľudí s postihnutím. Dôležitosť uvedeného tkvie v osvete, ktorú o sebe môžu vykonať samotní ľudia s postihnutím prostredníctvom dnes veľkého fenoménu -  internetu.

 

4. Rozvojom všeobecných vedomostí. Momentálne sa jedná o cudzie jazyky, literatúru, geografiu a históriu.

Cudzie jazyky: zahŕňajú základné frázy, dôležité slová, pozdravy, oslovenia. Cieľom nie naučiť sa plynulo rozprávať tým ktorým jazykom, ale získavanie základných zručností v komunikácii v cudzom jazyku, zlepšovanie artikulácie, získavanie sebavedomia v komunikácii s novými ľuďmi, vnímanie odlišností v slovnej zásobe rôznych jazykov.

Literatúra: čítanie a rozbor vybranej literatúry – doporučenej a podľa vlastného výberu, ktoré prináša udržiavanie schopnosti čítať, kultivovane sa vyjadrovať, rozvíjať a udržiavať slovnú zásobu. Udržiavanie písomných zručností.

Geografia a história: Spoznávanie vlastnej krajiny a sveta, rozdielov a podobností kultúr. Cieľom je rozširovať existujúce vedomosti o vybrané zaujímavé poznatky z týchto oblastí a to prostredníctvom samostatnej práce s využívaním informácií z bežnej, či internetovej knižnice a didaktickej techniky.
 

5. Spoločenským protokolom. Spôsob správania v rôznorodom kolektíve a prezentácia vlastnej osobnosti priamo súvisí so životom v spoločnosti, preto nácvik pravidiel správania sa v bežnom spoločenskom styku (na ulici, v obchode, pri návšteve lekára, v reštauračných a kaviarenských zariadeniach, pri návšteve kultúrnych udalostí ale aj v bežnom sociálnom kontakte: doma, v práci, v kolektíve) je neodmysliteľnou súčasťou poskytovaného vzdelávania. Cieľom je tiež naučiť sa adekvátne reprezentovať danú inštitúciu, kultivovaný prejav, primeraná komunikácia v rôznorodom kolektíve, sebavedomie vo vyjadrovaní a prezentácia vlastnej osoby a práce.
 

6. Tréningom zručností, ktorý slúži na nácvik praktických  schopností v skutočných podmienkach vonkajšieho sveta. Týka sa  najmä samostatného (asistovaného) cestovania, nakupovania, styku s úradmi a iných dôležitých zručností podľa potreby. Ďalším predmetom tréningu sú domáce práce, telefonovanie, hospodárenie s peniazmi. Tieto poznatky sú dôležité z praktického pohľadu, pretože verejnosť ešte stále ľudí s postihnutím vníma cez ich praktické zručnosti, ktorým venuje neraz zbytočne veľký dôraz. (Sebestačnosť človeka s postihnutím nespočíva len v zručnostiach samostatne vykonávaných, ale dôležitou súčasťou je asistencia či už čiastočná, alebo úplná.)