ARTETERAPIA 2012

ARTETERAPIA 2012

Motto:
„Všetkými útekmi a všetkými stretmi hľadám domov.“

Organizátori tretieho ročníka festivalu Arteterapia boli ocenení Európskym parlamentom Cenou európskeho občana roka 2008, ktorá sa udeľuje výnimočným jednotlivcom, združeniam občanov či inštitúciám.

Festival Arteterapia: freeDOM vzniká z potreby vytvoriť umelecky hodnotnú a zmysluplnú komunikačnú platformu, ktorej cieľom je upozorniť na aktuálne spoločenské a politické problémy. Festival vzniká z iniciatívy tvorcov a kultúrnych pracovníkov Záhrady – Centra nezávislej kultúry a Divadla z Pasáže v Banskej Bystrici. Festivalom s podtitulom freeDom plánujú realizátori projektu nadviazať na predošlé štyri ročníky festivalu Arteterapia.
Prvý ročník festivalu mapoval situáciu komunitného divadla v krajinách Višegradu (2002), druhý sa venoval témam umeleckých a morálnych hodnôt (Arteterapia: Umenie na margu, 2005) a tretí ročník sa snažil priniesť nový pohľad na úlohu komunitného umenia, ktoré sa vďaka festivalu dostalo do stredu záujmu (Arteterapia: Z okraja do stredu, 2007). Štvrtý ročník festivalu s podtitulom Chránené územie (2009) prekročil hranice územného a politického teritória a reflektoval historické a osobné skúsenosti s totalitným režimom, vojnou, konfliktami a inými druhmi násilia v medzinárodnom kontexte.
Predchádzajúce ročníky dokázali kvalitnou dramaturgiou naplniť svoje tematické zameranie ako aj prehĺbiť porozumenie medzi väčšinovou spoločnosťou a marginalizovanými sociálnymi skupinami žijúcimi nielen na Slovensku. Túto líniu chce festival freeDOM rozvíjať aj naďalej.
Nosnou témou 5. ročníka festivalu Arteterapia je domov – domov ako miesto ľudskej slobody a istoty. Potreba slobodného domova je nevyhnutná pre realizáciu a rast človeka, zaujímame sa preto o otázky a možnosti, ako takúto zmenu smerom k funkčnej a otvorenej spoločnosti dosiahnuť. Najdôležitejšou v tomto spektre problémov je pre nás otázka – ako sami môžeme aktívne prispieť k tomu, aby sme vytvárali slobodnejší priestor domova. Zaujíma nás testovanie limitov demokracie v kontexte Slovenskej republiky a veríme, že inšpiráciou nám budú zahraničné inscenácie, ktoré v rámci angažovaného divadla dosiahli už isté výsledky.
Špecifikom tohto ročníka festivalu Arteterapie je nielen zostavenie programu z už existujúcich zahraničných a domácich produkcií – jeho cieľom je podnietiť slovenských umelcov k zaujatiu svojho umeleckého postoja k danej téme. Jedným z projektov, ktorý by mal byť vytvorený špeciálne pre festival bude tzv. Dom odporov. Jedná sa o multižánrovú expozíciu umelecky spracovaných príbehov jednotlivcov alebo skupín, ktoré sa v nedávnej minulosti pokúšali svojou aktivitou viesť, často i nenápadné vzbury proti bezpráviu a neslobode.
Pri organizovaní festivalu a zostavovaní programu vychádzame z presvedčenia, že umenie je ten najúčinnejší prostriedok, akým je možné prebudiť „hlas svedomia“. Naším hlavným cieľom preto zostáva propagovať umenie ako nástroj spoločenskej zmeny a inšpirovať prostredníctvom neho k nenásilnému a politicky angažovanému dialógu o ľudských právach a slobode človeka. Veríme, že aj s vašou pomocou podnietime čo najširšiu divácku obec k aktívnemu občianskemu postoju navonok malých, ale pre spoločnosť nevyhnutných krokov.

Srdečne

Viera Dubačová
zakladateľka a riaditeľka festivalu

 

 

NAŠE DIVADLO PODPORUJÚ: